Tính số khối của nguyên tử X? – Lê Vinh

Trong nguyên tử của nguyên tố X có:

\(\left\{ \begin{array}{l}
p + e + n = 180\\
p + e – n = 32
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
2p + n = 180\\
2p – n = 32
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
p = 53\\
n = 74
\end{array} \right. \Rightarrow A = p + n = 127.\)

* Chú ý:

Khi bài toán cho tổng số hạt mang điện là S và hiệu số hạt mang điện và không mang điện là A, ta dễ dàng có công thức sau: Z = (S + A) : 4

Vậy: P = (180 + 32)/4 = 53

clip image002 N = S – 2P = 180 – 2*53 = 74

Xong rồi ak