Tính vận tốc tức thời của chuyển động biến đổi đều

Tính vận tốc tức thời của chuyển động biến đổi đều

Vận tốc ban đầu:

Gia tốc:

Thời gian:

Tính vận tốc

Vận tốc của một chuyển động biến đổi đều

Chuyển động biến đổi đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn tăng dần đều hoặc giảm dần đều theo thời gian.

Công thức tính vận tốc tức thời của một chuyển động biến đổi đều:

v = v0 + at

Trong đó:

  • v0: Vận tốc ban đầu
  • a: Gia tốc
  • t: Thời gian chuyển động
  • v: Vận tốc tức thời tại thời điểm t

Ví dụ:

Một vật đang đứng yên thì chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s2.
Tính vận tốc của vật sau thời gian 3 giây.

Vận tốc = `0 + 2 * 3` = 6 (m/s)