Tổng hợp công thức tính từ thông qua khung dây | Bán Máy Nước Nóng – Banmaynuocnong

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề công thức tính từ thông qua khung dây hay nhất được bình chọn

Cách giải bài tập Từ thông qua một khung dây kín hay, chi tiết

A. Phương pháp & Ví dụ

+ Từ thông qua diện tích S đặt trong từ trường: Φ = BScos(n→, B→).

+ Từ thông qua khung dây có N vòng dây: Φ = NBScos(n→, B→).

Liên quan: công thức tính từ thông qua khung dây

Trong đó: Φ: từ thông qua mạch kín

S: diện tích của mạch (m2)

B: cảm ứng từ gửi qua mạch (T)

α = (B→, n→), n→ là pháp tuyến của mạch kín

N: số vòng dây của mạch kín.

Tùy thuộc vào góc α mà từ thông có thể có giá trị âm hoặc dương:

Khi 0° < α < 90° ⇒ cos α > 0 thì Φ dương

Khi 90° < α < 180° ⇒ cos α < 0 thì Φ âm

Khi α = 90° ⇒ cos α = 0 thì Φ = 0

Khi α = 0° ⇒ cos α = 1 thì Φmax = BS

Khi α = 180° ⇒ cos α = -1 thì Φmin = -BS

⇒ -BS ≤ Φ ≤ BS

– Ý nghĩa của từ thông: Từ thông diễn tả số đường sức từ xuyên qua một diện tích nào đó

– Đơn vị: Vê-be (Wb).

Ví dụ 1: Một vòng dây phẵng giới hạn diện tích S = 5 cm2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 0,1 T. Mặt phẵng vòng dây làm thành với B→ một góc α = 30°. Tính từ thông qua S.

Hướng dẫn:

Mặt phẵng vòng dây làm thành với góc 30° nên góc giữa B→ và pháp tuyến n→ là 60°. Do đó: Φ = BScos(n→, B→) = 25.10-6 Wb.

Ví dụ 2: Một khung dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,06 T sao cho mặt phẵng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Từ thông qua khung dây là 1,2.10-5 Wb. Tính bán kín vòng dây.

Hướng dẫn:

Ta có: Φ = BScos(n→, B→) = BπR2cos(n→, B→)

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Ví dụ 3: Một khung dây phẵng giới hạn diện tích S = 5 cm2 gồm 20 vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ từ B = 0,1 T sao cho mặt phẵng khung dây hợp với véc tơ cảm ứng từ một góc 60°. Tính từ thông qua diện tích giới hạn bởi khung dây.

Hướng dẫn:

Ta có: Φ = NBScos(n→, B→) = 8,7.10-4 Wb.

Ví dụ 4: Một khung dây hình vuông cạnh 5 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 8.10-4 T. Từ thông qua hình vuông đó bằng 10-6 Wb. Tính góc hợp giữa véc tơ cảm ứng từ và véc tơ pháp tuyến của hình vuông đó.

Hướng dẫn:

Ta có: Φ = BScosα

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

B. Bài tập

Bài 1: Một khung dây hình chữ nhật ABCD gồm 20 vòng cạnh 5 cm và 4 cm. Khung đặt trong từ trường đều B = 3.10-3 T, đường sức vuông góc với mặt phẳng khung. Quay khung 60° quanh cạnh AB, độ biến thiên từ thông qua khung bằng bao nhiêu?

Bài 2: Một khung dây hình vuông cạnh 5 cm được đặt trong từ trường đều, B = 0,01 T. Đường sức từ vuông góc với mặt khung. Quay khung cho mặt phẳng khung song song với các đừng sức từ. Độ biến thiên từ thông bằng bao nhiêu?

Bài 3: Một khung dây có diện tích 5 cm2 gồm 50 vòng dây. Đặt khung dây trong từ trường đều có cảm ứng từ B và quay khung theo mọi hướng. Từ thông qua khung có giá trị cực đại là 5.10-3 Wb. Cảm ứng từ B có giá trị bằng bao nhiêu?

Bài 4: Một hình vuông cạnh 5 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 8.10-4 T. Từ thông qua hình vuông đó bằng 10-6 Wb. Góc hợp bởi véc – tơ cảm ứng từ với mặt phẳng của hình vuông đó bằng bao nhiêu?

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

 • Lý thuyết Hiện tượng cảm ứng điện từ
 • Dạng 1: Chiều dòng điện cảm ứng
 • Trắc nghiệm Chiều dòng điện cảm ứng
 • Trắc nghiệm Từ thông qua một khung dây kín
 • Dạng 3: Suất điện động cảm ứng trong khung dây
 • Trắc nghiệm Suất điện động cảm ứng trong khung dây
 • 50 câu trắc nghiệm Hiện tượng cảm ứng điện từ có đáp án chi tiết (phần 1)
 • 50 câu trắc nghiệm Hiện tượng cảm ứng điện từ có đáp án chi tiết (phần 2)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại banmaynuocnong.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác