Tổng hợp công thức Vật lí 10 Chương I

Bạn đang xem tài liệu “Tổng hợp công thức Vật lí 10 Chương I”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

TỔNG HỢP CÔNG THỨC VẬT LÍ 10 CHƯƠNG I
PHẦN MỘT – CƠ HỌC.
Chương I – Động học chất điểm.
Bài 2: Chuyển động thẳng biến đổi đều: 
- Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường
Vận tốc trung bình 
Quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều (m)
Phương trình chuyền động thẳng đều: (km, m)
Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều 
Chuyển động nhanh dần đều a > 0; (v0 là vận tốc ban đầu, v là vận tốc sau)
Chuyển động chậm dần đều a < 0; (v0 là vận tốc ban đầu, v là vận tốc sau)
Chuyển động thẳng nhanh (chậm) dần đều là chuyển động có vận tốc tăng (giảm) đều theo thời gian
Vectơ vận tốc tức thời của một vật tại một điểm là một vectơ có gốc tại vật chuyển động, có hướng của vật và có độ dài tỉ lệ với độ lớn của vận tốc tức thời theo một tỉ xích nào đó.
Gia tốc của chuyển động (thẳng nhanh, chậm dần đều) là đại lượng xá định bằng thương số giữa độ biến thiên vận tốc và khoảng thời gian vận tốc biến thiên 
Vận tốc tức thời 
Gia tốc của chuyền động thẳng biến đổi đều :	 
Vận tốc của chuển động thẳng biến đổi đều 
Quãng đường trong chuyền biến đổi đều:	(m) 
Phương trình chuyền động của chuyển động thẳng biến đổi đều: (m); 
Công thức độc lập thời gian (công thức liên hệ vận tốc, gia tốc, quãng đường): 
Bài 4: Sự rơi tự do.
Với gia tốc: a = g = 9,8 đến 10 
Rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều (v0 là vận tốc ban đầu lúc thả, v là vận tốc lúc chạm đất hay tại vị trí nào đó cần xét); a = g > 0
Nếu ném vật theo phương thẳng đứng lên cao thì chuyển động là chạm dần đều (v0 là vận tốc ban đầu lúc ném, v là vận tốc lúc ở độ cao lớn nhất hay tại vị trí nào đó cần xét); a = g < 0
Quãng đường rơi (độ cao): s = h
Yếu tố ảnh hưởng đến sự rơi tự do: yếu tố ảnh hưởng đến sự rơi tự do là sức cản của không khí, không khí tác dụng lên vật càng lớn thì vật rơi càng chậm, không khí tác dụng lên vật càng nhỏ thì vật rơi càng nhanh, không khí không tác dụng lên vật thì vật rơi tự do.
Tại một nơi nhất định trên trái đất và ở gần mặt đất, các vật đều rơi tự do với cùng gia tốc g
Đặt điểm của sự rơi tự do: 
+ Phương thẳng đứng
+ Chiều dương hướng xuống
+ Chuyển động nhanh dần đều
	- Trong chuyển động rơi tự do ta có thể dùng công thức để tính quãng đường rơi.
Công thức:
Vận tốc:	 (m/s)
Chiều cao (quãng đường): 
Thời gian rơi tự do: (s)
Bài 5: Chuyền động tròn đều.
Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo là đường tròn và có tốc độ như nhau trên mọi cung tròn
Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều luôn có phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo
Tần số f của chuyển động tròn đều là số vòng mà vật đi được trong 1 giây
Chu kì T của chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được 1 vòng
Trong chuyển động tròn đều, tuy vận tốc có độ lớn không đổi, nhưng có hướng luôn thay đổi, nên chuyển động này có gia tốc . gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn có hướng vào tâm của quỹ đạo nên gọi là gia tốc hướng tâm.
Ta có thể sử dụng các công thức sau trong quá trình giải bài tập:
 (C: chu vi đường tròn)
Vận tốc trong chuyển động tròn đều: 
Vân tốc góc:	 (rad/s)
Chu kì: (Kí hiệu: T) (s)
Tần số (Kí hiệu: ): ( Hz, v/s, s-1)
Độ lớn của gia tốc hướng tâm: (m/s2).
Bài 6: tính tương đối của chuyển động
	Công thức cộng vận tốc
Gọi: 	: Vận tốc của thuyền đối với bờ
	: Vận tốc của thuyền đối với dòng nước
	: Vận tốc của nước đối với bờ
Nếu nước chảy ngược chiều so với với thuyền thì 
Nếu nước chảy cùng chiều so với với thuyền thì 
Chương II – Đông lực học chất điểm.
Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cần bằng của chất điểm.
Tổng hợp và phân tích lực.
Hai lực bằng nhau tạo với nhau một góc : F = 2.F1.cos
Hai lực không bằng nhau tạo với nhau một góc :
F= F12 + F22 + 2.F1.F2.cos
Điều kiện cân bằng của chất điểm: 
Bài 10: Ba định luật Niu-tơn:
Định luật 2: 
Định luật 3: .
Bài 11: Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn.
Biểu thức: 
Trong đó: G = 6,67.10-11 
m1, m2 : Khối lượng của hai vật.
	R: khoảng cách giữa hai vật.
Gia tốc trọng trường:
M = 6.1024 – Khối lượng Trái Đất.
R = 6400 km = 6.400.000m – Bán kính Trái Đất.
h : độ cao của vật so với mặt đất.
Vật ở mặt đất:	g 	
Vật ở độ cao “h”:	g’ =
g’ = 
Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc.
Biểu thức: 	Fđh = k. 
Trong đó: 	 – là độ cứng của lò xo.
	 – độ biến dạng của lò xo.
Lực đàn hồi do trọng lực:	P = Fđh
Bài 13: Lực ma sát.
Biểu thức:	Fms
Trong đó:	– hệ số ma sát 
	N – Áp lực (lực nén vật này lên vật khác)
Vật đặt trên mặt phẳng nằm ngang:
	Fms =.P =.
Vật chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang chịu tác dụng của 4 lực.
	Fms	 Fkéo
Ta có: 
Về độ lớn: F = Fkéo - Fms
	=> Khi vật chuyển động theo quán tính: 	Fkéo = 0
Vật chuyền động trên mp nằm ngang với lực kéo hớp với mp 1 góc 
 	 Fkéo
	Fms	 Fhợp lực
	Ta có: 
Vật chuyển động trên mặt phẳn nghiêng.
 Fms	 N
	 P	 	Fhợp lực
	Vật chịu tác dụng của 3 lực: => 
	Từ hình vẽ ta có: 	
	Ta có theo đinh nghĩa: Fma sát = 
	 (1)
	Theo định luật II Niu-ton:	Fhợp lực = 
	Từ (1) 
Bài 14: Lực hướng tâm.
Biểu thức: 	Fht = aht = 
Trong nhiều trường hợp lực hấp dẫn cũng là lực hướng tâm:	
Fhd = Fht 
Bài 15: Bài toán về chuyền động ném ngang.
Chuyền động ném ngang là một chuyền động phức tạp, nó được phân tích thành hai thành phần	 
Theo phương Ox => là chuyền đồng đề	O	 x
ax = 0, 	 	 
Thành phần theo phương thẳng đứng Oy.	 	 
ay = g (= 9,8 m/s2), 
Độ cao:	y
Phương trình quỹ đạo: 	
Quỹ đạo là nửa đường Parabol
Vận tốc khi chạm đất:	
Chương III – Cân bằng và chuyền động của vật rắn.
Bài 17: Cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của 2 lực và của 3 lực không song song.
	A, Cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của 2 lực không song song.
Điều kiện:	
Cùng giá
Cùng độ lớn	 F 
Cùng tác dụng vào một vật
Ngược chiều
B, Cần bằng của vật chịu tác dụng của 3 lực không song song. 
	 Điều kiện:
Ba lực đồng phẳng
Ba lực đồng quy
Hợp lực của 2 lực trực đối với lực thứ 3
Bài 18: Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực
Vật cân bằng phụ thuộc vào 2 yếu tố.	
Lực tác dụng vào vật
Khoảng cách từ lực tác dụng đến trục quay
Biểu thức:	M = F.d (Momen lực)	 d
	Trong đó: F – lực làm vật quay
	 d - cánh tay đòn (khoảng cách từ
	lực đến trục quay)
Quy tắc tổng hợp lực song song cùng chiều.
 A O1
Biểu thức: 	F = F1 + F2	 O
	 (chia trong)	 d1 d2 B
Chương IV – Các định luật bào toàn.
Bài 23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng.
Động lượng:	 
Xung của lực: là độ biến thiên động lượng trong khoảng thời gian 
Định luật bảo toàn động lượng (trong hệ cô lập).
Va chạm mềm: sau khi va chạm 2 vật dính vào nhau và chuyển động cùng vận tốc .
Biểu thức: 	
Va chạm đàn hồi: sau khi va chạm 2 vật không dính vào nhau là chuyển đồng với vận tốc mới là:,
Biểu thức: 
Chuyển động bằng phản lực.
Biểu thức:	
Trong đó: m, – khối lượng khí phụt ra với vận tốc 
	 M, – khối lượng M của tên lửa chuyền động với vận tốc sau khi đã phụt khí
Bài 24: Công và Công suất.	 
Công:	A = 	
Trong đó: F – lực tác dụng vào vật	 
 – góc tạo bởi lực F và phương chuyền dời (nằm ngang) và s là chiều dài quãng đường chuyền động (m)
Công suất:	P = (w)	với t là thời gian thực hiện công (giây – s)
Bài 25, 26, 27: Động năng – Thế năng – Cơ năng.
Động năng: là năng lượng của vật có được do chuyển động.
	Biểu thức:	
	Định lí động năng(công sinh ra): 
Thế năng:
Thế năng trọng trường:	
Trong đó: m – khối lượng của vật (kg)
	 h – độ cao của vật so với gốc thế năng. (m)
	 g = 9,8 or 10 (m/s2)
	Định lí thế năng (Công A sinh ra):	
Thế năng đàn hồi:	Wt = 
Định lí thế năng (Công A sinh ra):	
Cơ năng: 
Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường: W = Wđ + Wt ó 
Cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi:
W = Wđ + Wt 
Trong một hệ cô lập cơ năng tại mọi điểm được bảo toàn.	
Mở rộng: Đối với con lắc đơn.
2.	 A	 B
	Trong đó: 	vận tốc của con lắc tại mỗi vị trí A,B
	lực căng dây T tại mỗi vị trí.
	m – khối lượng của con lắc (kg)	
PHẦN HAI – NHIỆT HỌC
Chương V – Chất khí.
Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt (Quá trình đẳng nhiệt) hay 
Định luật Sác-lơ (Quá trình đẳng nhiệt) .
Phương trình trạng thái khí lí tưởng Biểu thức: 	
 	Trong đó: – Áp suất khí
	 V – Thể tích khí
	 [ nhiệt độ khí (]
Chương VI – Cơ sở của nhiệt đông lực học
Bài 32: Nội năng và Sự biến thiên nội năng.
 Nhiệt lượng: số đo độ biến thiên của nội năng trong quá trình truyền nhiệt là nhiệt lượng.	
	Biểu thức:	Qtỏa = Qthu
	Trong đó: 	Q – là nhiệt lượng thu vào hay tỏa ra (J)
	m – là khối lượng (kg)
	c – là nhiệt dung riêng của chất 
	 – là độ biến thiên nhiệt độ ( oC hoặc oK)
Thực hiện công:	
Biểu thức:	 
	Trong đó: Áp suất của khí. 
	 Độ biến thiên thể tích (m3)
Cách đổi đơn vị áp suất:	–	1= 1 pa (Paxcan)
–	1 atm = 1,013.105 pa
– 	1 at = 0,981.105 pa
– 	1 mmHg = 133 pa = 1 tor
– 	1 HP = 746 w
Bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học.
Nguyên lí một: Nhiệt động lực học.
Biểu thức: 
Các quy ước về dấu: 	– 	: Hệ nhận nhiệt lượng
– 	< 0 : Hệ truyền nhiệt lượng
– 	A > 0 : Hệ nhận công
– 	A < 0 : Hện thực hiện công
Chương VII – Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thế
Bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình.
Chất kết tinh
Chất vô định hình
Khái niệm
Tính chất
Có cấu tạo tinh thể
Hình học xác định
Nhiệt độ nóng chảy xác định
Ngược chất kết tinh
Phân loại
Đơn tinh thể
Đa tinh thể
Đẳng hướng
Dị hướng
Đẳng hướng
Bài 35: Biến dạn cơ của vật rắn.
A, Biến dạng đàn hồi
Độ biến dạng tỉ đối:	
Trong đó: 	 – chiều dài ban đầu
	 chiều dài sau khi biến dạng
	– độ biến thiên chiều dài ( độ biến dạng). 
Ứng suất:	 
Định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn:
Biểu thức:	
	Với là hệ số tỉ lệ phụ thuộc chất liệu vật rắn.
Lực đàn hồi:
Ta có:	 
Biểu thức:	
Trong đó: (E gọi là suất đàn hồi hay suất Y-âng)
	 và S là tiết diện của vật.
Bài 36: Sự nở vì nhiệt của vật rắn
Gọi: lần lượt là: độ dài – thể tích – diện tích – khối lượng riêng ban đầu của vật.
	 lần lượt là: độ dài – thể tích – diện tích – khối lượng riêng của vật ở nhiệt độ t0C.
	 lần lượt là độ biến thiên(phần nở thêm) độ dài – thể tích – diện tích – nhiệt độ của vật sau khi nở.
Sự nở dài: 	
Với là hệ số nở dài của vật rắn. Đơn vị: 
Sự nở khối:	
Với 
Sự nở tích (diện tích):	
Với d là đường kính tiết diện vật rắn.
Sự thay đổi khối lượng riêng:	 
Bài 37: Các hiện tường của các chất.
Lực căn bề mặt:	 (N)
Trong đó:	hệ số căng bề mặt. 
 chu vi đường tròn giới hạn mặt thoáng chất lỏng. (m)
Khi nhúng một chiếc vòng vào chất lỏng sẽ có 2 lực căng bề mặt của chất lỏng lên chiếc vòng
Tổng các lực căng bề mặt của chất lỏng lên chiếc vòng
Fcăng = Fc = Fkéo – P (N)
	Với 	F kéo lực tác dụng để nhắc chiếc vòng ra khổi chất lỏng (N)
	 	P là trọng lượng của chiếc vòng. 
Tổng chu vi ngoài và chu vi trong của chiếc vòng.
	Với 	D đường kính ngoài
	D đường kính trong
3.	Giá trị hệ số căng bề mặt của chất lỏng.