TỔNG HỢP CÔNG THỨC VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG – TỔNG HỢP CÔNG THỨC VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG I Iương 1: Động lực học – StuDocu

bg1

T

NG H

P

CÔNG TH

C V

T LÍ

ĐẠI CƯƠNG

I

I.

Chương

1: Độ

ng l

c h

c ch

ất đ

iể

m.

1.

Chuy

ển độ

ng th

ẳng đề

u: v = const

a

= 0

s

= vt

2.

Chuy

ển độ

ng th

ng bi

ến đổi đề

u:

a = const s = v

0

.t +

1

2

at

2

v = v

0

+ at v

2

v

0

2

= 2as

3.

Th

ời gian rơi từ

độ

cao h đế

n khi ch

ạm đấ

t:

t=

2h

g

4.

Chuy

ển độ

ng ném xiên:

Độ

cao c

ực đạ

i:

h

m

ax

=

v

0

2

sin

2

α

2g

t

i

t

=

v

0

sin

α

g

T

m xa c

ực đạ

i:

x

max

=

v

0

2

sin

2?

g

t

i

t

=

2v

0

sin

α

g

Chú ý:

Ch

áp d

ng 2 công th

ức trên khi điểm đầu và điể

m cu

i n

m trên cùng 1 m

t ph

ng

.

V

n t

c t

i th

ời điể

m t:

v=

v

x

2

+v

y

2

Gia t

c:

?

2

=

?

?

2

+

?

?

2

?

?

=

?

cos

?

tan

?

=

?

?

?

?

?

?

=

?

sin

?

5.

Chuy

n

độ

ng tròn:

– Gia t

ốc hướ

ng tâm:

?

?

=

?

2

?

=

?

2

?

– Gia t

c ti

ế

p tuy

ế

n:

?

?

=

??

(

?

: g

ia t

c góc)

– Gia t

c toàn ph

n:

?

=

?

?

2

+

?

?

2

V

n t

c dài:

?

=

??

Chu kì:

T=

?

=

r

v

Phương trình độ

ng h

c:

?

?

=

?

0

+

??

?

?

=

?

0

+

?

0

?

+

1

2

?

?

2

II.Chương

2: Độ

ng h

c.

1.

Đị

nh lu

t Newton:

ĐL

I :

F

?

?

=

0

=>

a

=

0

ĐL II

:

?

?

?

?

=

??

?

?

?

ĐL III:

A tác d

ng lên B 1 l

c

=> B tác d

ng l

i A 1 l

c, 2 l

c này là l

c tr

ực đố

i.

2.

L

c ma sát:

?

??

=

?

.

?

N: áp l

c

: h

s

ma sát

3.

Xung l

c:

∆?

=

?

.

∆?

4.

Va ch

m: