TỔNG HỢP CÔNG THỨC VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG – TỔNG HỢP CÔNG THỨC VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG I Iương 1: Động lực học – StuDocu

bg1

T

NG H

P

CÔNG TH

C V

T LÍ

ĐẠI CƯƠNG

I

I.

Chương

1: Độ

ng l

c h

c ch

ất đ

iể

m.

1.

Chuy

ển độ

ng th

ẳng đề

u: v = const

a

= 0

s

= vt

2.

Chuy

ển độ

ng th

ng bi

ến đổi đề

u:

a = const s = v

0

.t +

1

2

at

2

v = v

0

+ at v

2

v

0

2

= 2as

3.

Th

ời gian rơi từ

độ

cao h đế

n khi ch

ạm đấ

t:

t=

2h

g

4.

Chuy

ển độ

ng ném xiên:

Độ

cao c

ực đạ

i:

h

m

ax

=

v

0

2

sin

2

α

2g

t

i

t

=

v

0

sin

α

g

T

m xa c

ực đạ

i:

x

max

=

v

0

2

sin

2𝛼

g

t

i

t

=

2v

0

sin

α

g

Chú ý:

Ch

áp d

ng 2 công th

ức trên khi điểm đầu và điể

m cu

i n

m trên cùng 1 m

t ph

ng

.

V

n t

c t

i th

ời điể

m t:

v=

v

x

2

+v

y

2

Gia t

c:

𝑔

2

=

𝑎

𝑛

2

+

𝑎

𝑡

2

𝑎

𝑡

=

𝑔

cos

𝛼

tan

𝛼

=

𝑣

𝑥

𝑣

𝑦

𝑎

𝑛

=

𝑔

sin

𝛼

5.

Chuy

n

độ

ng tròn:

– Gia t

ốc hướ

ng tâm:

𝑎

𝑛

=

𝑣

2

𝑟

=

𝜔

2

𝑟

– Gia t

c ti

ế

p tuy

ế

n:

𝑎

𝑡

=

𝛽𝑟

(

𝛽

: g

ia t

c góc)

– Gia t

c toàn ph

n:

𝑎

=

𝑎

𝑛

2

+

𝑎

𝑡

2

V

n t

c dài:

𝑣

=

𝜔𝑟

Chu kì:

T=

𝜔

=

r

v

Phương trình độ

ng h

c:

𝜔

𝑡

=

𝜔

0

+

𝛽𝑡

𝜑

𝑡

=

𝜑

0

+

𝜔

0

𝑡

+

1

2

𝛽

𝑡

2

II.Chương

2: Độ

ng h

c.

1.

Đị

nh lu

t Newton:

ĐL

I :

F

󰇍

󰇍

=

0

=>

a

=

0

ĐL II

:

𝐹

󰇍

󰇍

󰇍

=

𝑚𝑎

󰇍

󰇍

󰇍

ĐL III:

A tác d

ng lên B 1 l

c

=> B tác d

ng l

i A 1 l

c, 2 l

c này là l

c tr

ực đố

i.

2.

L

c ma sát:

𝐹

𝑚𝑠

=

𝑁

.

𝜇

N: áp l

c

: h

s

ma sát

3.

Xung l

c:

∆𝑝

=

𝐹

.

∆𝑡

4.

Va ch

m: