Tổng hợp lý thuyết, công thức toán lớp 7

Phần lý thuyết, công thức toán lớp 7

Phần số học

Chương I – Số hữu tỉ. Số thực

 
1. Tập hợp các số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
Xem

 
2. Giá trị tuyệt đối của 1 số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
Xem

 
3. Lũy thừa của 1 số hữu tỉ
Xem

 
4. Tỉ lệ thức. Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Xem

 
5. Số thập phân hữu hạn; vô hạn tuần hoàn
Xem

 
6. Làm tròn số
Xem

 
7. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc 2
Xem

 
8. Số thực
Xem

 
9. Bảng ký hiệu các tập hợp số: số tự nhiên: N; số nguyên: Z; số hữu tỉ: Q; số vô tỉ: I; số thực: R
Xem

Chương II – Hàm số và đồ thị

 
1. Đại lượng tỉ lệ thuận; tỉ lệ nghịch
Xem

 
2. Hàm số. Mặt phẳng tọa độ. Đồ thị hàm số y=ax
Xem

Phần đại số

Chương III – Thống kê

 
1. Thu thập số liệu thống kê. Tần số
Xem

 
2. Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu. Biểu đồ
Xem

 
3. Số trung bình cộng
Xem

Chương IV – Biểu thức đại số

 
1. Khái niệm về biểu thức đại số. Giá trị của một biểu thức đại số
Xem

 
2. Đơn thức. Đơn thức đồng dạng
Xem

 
3. Đa thức. Cộng trừ đa thức
Xem

 
4. Đa thức 1 biến. Cộng trừ Đa thức 1 biến
Xem

 
5. Nghiệm của Đa thức 1 biến
Xem

Phần hình học Chương I – Đường thẳng vuông góc; song song

 
1. Hai góc đối đỉnh
Xem

 
2. Hai đường thẳng vuông góc
Xem

 
3. Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng
Xem

 
4. Hai đường thẳng song song. Tiên đề Ơ – clit về đường thẳng song song
Xem

 
5. Từ vuông góc đến song song. Định lí
Xem

Chương II – Tam giác

 
1. Tổng 3 góc của 1 tam giác
Xem

 
2. Hai tam giác bằng nhau
Xem

 
3. Ba trường hợp bằng nhau của tam giác: c.c.c; c.g.c; g.c.g
Xem

 
4. Tam giác cân; Tam giác đều; Tam giác vuông cân
Xem

 
5. Định lí Pi-ta-go
Xem

 
6. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Xem

 
7. Bảng tổng hợp các trường hợp bằng nhau của tam giác; các tam giác đặc biệt
Xem

Chương III – Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng qui trong tam giác

 
1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong 1 tam giác
Xem

 
2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
Xem

 
3. Quan hệ giữa 3 cạnh của 1 tam giác. Bất đẳng thức tam giác
Xem

 
4. Tính chất 3 đường trung tuyến của tam giác
Xem

 
5. Tính chất tia phân giác của 1 góc
Xem

 
6. Tính chất 3 đường phân giác của tam giác
Xem

 
7. Tính chất đường trung trực của 1 đoạn thẳng
Xem

 
8. Tính chất 3 đường trung trực của tam giác
Xem

 
9. Tính chất 3 đường cao của tam giác
Xem

 
10. Bảng tổng hợp các đường trong tam giác
Xem