Top 5 token tiền điện tử đã ‘chết’ – NEM và BCC đứng đầu danh sách