Top 7 Trường Đại học đào tạo Luật tốt nhất ở Hà Nội – bloghong.com

Học viện Phụ nữ Việt Nam với sứ mệnh huấn luyện, bồi dưỡng hàng ngũ cán bộ Hội, cán bộ nữ, cán bộ làm thuê tác phụ nữ và tham gia huấn luyện nguồn nhân lực cho giang sơn đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn trong từng thời kỳ; thực hiện những nhiệm vụ khoa học, kỹ thuật để tư vấn, đề xuất cho Đảng, Quốc gia và Hội LHPN Việt Nam về những chính sách liên quan tới phụ nữ và đồng đẳng giới.

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM:

Những giá trị cốt lõi của Học viện được toàn bộ giảng viên, nghiên cứu viên, viên chức hành chính và học viên cam kết xây dựng bao gồm: Kết đoàn, Tận tụy, Sáng tạo, Chất lượng.

Khoa Luật là đơn vị quản lý chuyên môn về huấn luyện, khoa học của một hoặc một số ngành, chuyên ngành hoặc quản lý những bộ môn, môn học của Học viện, với những nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1, Điều 15, Điều lệ trường đại học hiện hành.

Nhiệm vụ cụ thể của Khoa như sau:

  • Xây dựng, hoàn thiện những chương trình huấn luyện, chuẩn đầu ra cho ngành, chuyên ngành thuộc khoa quản lý, trình Hội đồng Khoa học & Huấn luyện góp ý, thẩm định, và trình Giám đốc Học viện phê duyệt;
  • Tổ chức và quản lý quá trình giảng dạy những chương trình huấn luyện được giao cho khoa; kiểm tra, giám sát công việc giảng dạy của những bộ môn trực thuộc;
  • Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và kỹ thuật cho giảng viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp quản lý;
  • Tổ chức xây dựng, thẩm định/ kiểm tra những đề cương khía cạnh môn học, tài liệu, giáo trình do khoa, bộ môn trực thuộc soạn;
  • Quản lý nhân sự của khoa; lên kế hoạch yêu cầu tuyển dụng nhân sự cho khoa hàng năm; tổ chức kiểm tra viên chức hàng năm, thực hiện công việc thi đua khen thưởng, kỷ luật trong phạm vi phân cấp của khoa; thực hiện kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho hàng ngũ viên chức nhằm thực hiện nhiệm vụ của Khoa và chính sách phát triển nguồn nhân lực của toàn Học viện;
  • Xây dựng hàng ngũ giảng viên thỉnh giảng, mạng lưới những tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước tham gia vào quá trình huấn luyện, nghiên cứu khoa học; Giới thiệu và tham gia huấn luyện giảng viên, chuyên gia đầu ngành;
  • Thực hiện quy trình, nội dung đảm bảo chất lượng huấn luyện theo hướng dẫn của Học viện;
  • Phối hợp với phòng huấn luyện, phòng Công việc sinh viên và những đơn vị với liên quan tổ chức kiểm tra kết quả rèn luyện, học tập của sinh viên, học viên;
  • Quản lý và sử dụng với hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Học viện;

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ: 68 Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0967849934

Web site: bloghong.com

E mail: manhongit.dhp@gmail.com