535 câu hỏi trắc nghiệm Kế toán tài chính

Bộ 535 câu hỏi trắc nghiệm Kế toán tài chính mang đáp án giúp người dùng sinh viên chuyên ngành Kế toán và Tài chính mang thêm tài liệu học tập cũng như ôn thi đạt kết quả cao. Để ôn tập hiệu quả người dùng mang thể ôn theo từng phần trong bộ câu hỏi này bằng cách trả lời những câu hỏi và xem lại đáp án và lời giải yếu tố. Sau đó người dùng hãy mua tạo ra đề tình cờ để kiểm tra lại tri thức đã ôn.

535 câu 1059 lượt thi

Tậu hình thức trắc nghiệm (25 câu/30 phút)

Ôn tập từng phần Trộn đề tự động

Tậu phần

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8 Phần 9 Phần 10 Phần 11 Phần 12 Phần 13 Phần 14 Phần 15 Phần 16 Phần 17 Phần 18 Phần 19 Phần 20 Phần 21 Phần 22

 • Câu 1:

  Phát sinh ngoại tệ tăng trong kỳ (doanh nghiệp vận dụng theo phương pháp TGTT)sẽ được ghi theo:

  A. Tỷ giá hối đoái thực tế tại thời khắc phát sinh

  B. Tỷ giá ghi sổ đầu kỳ của loại ngoại tệ tương ứng

  C. Tỷ giá bình quân

  D. Tỷ giá nhập trước xuất trước

 • Câu 2:

  Lúc xuất ngoại tệ tiêu dùng để tính sổ ,tậu vật tư (DN vận dụng theo phương pháp TGTT),tài khoản ngoại tệ được ghi giảm theo:

  A. Tỷ giá hối đoái thực tế tại thời khắc phát sinh

  B. Tỷ giá ghhi sổ ngoại tệ

  C. Tỷ giá ghi sổ của ngoại tệ được tính theo một trong những phương pháp xác định tỷ giá xuất ngoại tệ

  D. Những câu trên đều sai

  ADMICRO / 1

 • Câu 3:

  Lúc phát sinh công nợ bằng ngoại tệ,số công nợ này sẽ ghi nhận trên những tài khoản công nợ theo:

  A. Tỷ giá ghi sổ của ngoại tệ tồn đầu kỳ

  B. Tỷ giá thực tế tại thời khắc phát sinh ngoại tệ

  C. Tỷ giá bình quân của lượng ngoại tệ tồn quỹ

  D. Những câu trên đều sai

 • Câu 4:

  Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh lúc tính sổ một khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ là chênh lệch giữa:

  A. Tỷ giá ghi sổ của khoản nợ và tỷ giá tại thời khắc trả nợ

  B. Tỷ giá ghi sổ của khoản nợ và tỷ giá xuất ngoại tệ để trả nợ

  C. Tỷ giá tại thời khắc phát sinh khoản nợ và tỷ giá xuất ngoại tệ tiêu dùng để trả nợ

  bloghong.com

 • Câu 5:

  Tạm ứng là khoản tiền:

  A. Doanh nghiệp ứng trước cho người bán

  B. Người tậu ứng trước cho doanh nghiệp để tậu hàng

  C. Doanh nghiệp ứng cho công viên chức để tậu hàng

  D. Những câu trên đều sai

 • Câu 6:

  Lúc xuất quỹ tiền mặt cho công viên chức để tạm ứng,kế toán ghi:

  A. Nợ TK 141

  B. Với TK 141

  C. Với TK 111

  D. Nợ TK 111

  ADMICRO

 • Câu 7:

  Lúc người nhận tạm ứng hoàn ứng thừa bằng tiền mặt, kế toán ghi:

  A. Nợ TK 141

  B. Với TK 141

  C. Với TK 111

  D. Đáp án B và D

 • Câu 8:

  Lúc vận dụng phương pháp xác định giá trị của lượng ngoại tệ xuất cần tuân thủ nguyên tắc:

  A. Nguyên tắc hoạt động liên tục

  B. Nguyên tắc ưa thích

  C. Nguyên tắc nhất quán

  D. Nguyên tắc kỳ kế toán

 • Câu 9:

  Những tài khoản nào sau đây được theo dõi yếu tố về mặt nguyên tệ:

  A. TK tiền mặt (1112)

  B. Tiền gửi nhà băng(1122)

  C. TK phải thu khách hàng(131)

  D. Tất cả những đáp án trên

 • Câu 10:

  Lúc doanh nghiệp đặt trước tiền tậu nguyên vật liệu , hàng hóa, TSCĐ cho ngư ời bán thì số tiền đặt trước ghi vào:

  A. Bên Nợ TK Tạm ứng (141)

  B. Bên Nợ TK Giá tiền trả trước (142,242)

  C. Bên Nợ TK Phải trả người bán (331)

  D. Bên Nợ TK Nguyên vật liệu (152), Hàng hóa (156),TSCĐHH (211)

 • Câu 11:

  Lúc doanh nghiệp nhận được tiền hàng của khách hàng thì số tiền nhận trước được ghi vào:

  A. Bên Với TK Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (511)

  B. Bên Với TK Doanh thu nhận trước (3387)

  C. Bên Với TK Phải thu khách hàng (131)

  D. Bên Với TK Nhận ký cược ,ký quỹ dài hạn (344)

 • Câu 12:

  Lúc doanh nghiệp bán sản phẩm , hàng hóa cho khách hàng và tiền hàng được trừ vào số tiền mà doanh nghiệp đã nhận trước thì giá bán của số sản phẩm , hàng hóa này được ghi vào:

  A. Bên Nợ TK Doanh thu bán hàng và cung cấp dịc vụ (511)

  B. Bên nợ TK Doanh thu nhận trước (3387)

  C. Ben Nọ TK Phải thu khách hàng (131)

  D. Bên No TK Nhận ký cược , ký quỹ dài hạn (344)

 • Câu 13:

  Số tiền trả trước còn thừa mà doanh nghiệp nhận lại từ người bán được ghi vào:

  A. Bên Với TK Tạm ứng (141)

  B. Bên Với TK Giá tiền trả trước (142,242)

  C. Bên Với TK Phải trả người bán (331)

  D. Bên Với TK Ký cược , ký quỹ (144,244)

 • Câu 14:

  Số tiền nhận trước của khách hàng còn thừa mà doanh nghiệp trả lại cho khách hàng được ghi vào:

  A. Bên Nợ TK Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (511)

  B. Bên Nợ TK Doanh thu nhận trước (3387)

  C. Bên Nợ TK Phải thu khách hàng (131)

  D. Bên Nợ TK ký cược, ký quỹ dài hạn (344)

 • Câu 15:

  Những khoản thuế nào sau đây được ghi giảm doanh thu:

  A. Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

  B. Thuế TTĐB

  C. Thuế xuất khẩu

  D. Tất cả đáp án trên đều đúng

 • Câu 16:

  Tiền tài doanh nghiệp bao gồm:

  A. Tiền mặt tại qũy

  B. Tiền gửi ( tại Nhà băng hoặc những tổ chức tài chính)

  C. Tiền đang chuyển

  D. Tất cả những loại trên

 • Câu 17:

  Tiền gửi nhà băng bao gồm:

  A. Tiền Việt Nam (VNĐ)

  B. Ngoại tệ

  C. Vàng ,bạc, kim loại quý, đá quý

  D. Tất cả những loại trên

 • Câu 18:

  Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là:

  A. Đồng Việt Nam (VNĐ)

  B. Nguyên tệ (đối với ngoại tệ)

  C. Đồng Việt Nam (với tiền Việt Nam) và nguyên tệ (với ngoai tệ)

 • Câu 19:

  Tỷ giá qui đổi ngoại tệ là tỷ giá tậu bán thực tế bình quân trên thị trường liên nhà băng do nhà băng quốc gia Việt Nam chính thức công bố tại thời khắc:

  A. Phát sinh nghiệp vụ kinh tế

  B. Tính sổ (thu , chi bằng ngoại tệ)

  C. Cuối kỳ kế toán (tháng,quý,năm)

  D. Tất cả những đáp án trên đều sai

 • Câu 20:

  Tài khoản 112 “ Tiền gửi nhà băng “ yếu tố thành:

  A. TK 1121 “ Tiền Việt Nam “ và tài khoản 1122 “ Ngoại tệ “

  B. TK 1121 “ Tiền Việt Nam “ tài khoản 1122 “ Ngoại tệ “ và tài khoản 1123 “ Vàng, bạc, kim loại quý, đá quý “

  C. TK 1121 “ Tiền Việt Nam “ tài khoản 1122 “ Ngoại tệ “ , tài khoản 1123 “ Vàng, bạc “ và tài khoản 1124 “ Kim loại quý, đá quý “

  D. Tất cả những đáp án trên đều sai

 • Câu 21:

  Tài khoản 007 “ Ngoại tệ những loại “ tiêu dùng để phản ánh:

  A. Tinh hình thu, chi và hiện còn của ngoại tệ theo từng loại nguyên tệ

  B. Tình hình thu, chi và hiện còn của ngoại tệ qui đổi theo tiền Việt Nam

  C. Tình hình thu, chi và hiện còn của ngoại tệ qui đổi theo tiền Việt Nam và theo từng loại nguyên tệ

  D. Tất cả những đáp án trên đều sai

 • Câu 22:

  Phiếu thu tiền mặt được kế toán lập:

  A. 1 liên

  B. 2 liên

  C. 3 liên

  D. 4 liên

 • Câu 23:

  Phiếu chi tiền mặt được kế toán lập:

  A. 1 liên

  B. 2 liên

  C. 3 liên

  D. 4 liên

 • Câu 24:

  “ Biên lai thu tiền “ được sử dụng lúc:

  A. Thu tiền bán hàng và cung cấp dịch vụ

  B. Chi tiền

  C. Thu tiền phạt, thu lệ phí, phí.. và những trường hợp khách hàng nộp séc tính sổ nợ

  D. Tất cả những đáp án trên đều sai

 • Câu 25:

  “ Bảng kê vàng , bạc, kim quý, đá quý “ được lập:

  A. 1 liên

  B. 2 liên

  C. 3 liên

  D. 4 liên

Phần

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Đề tình cờ