Trực tâm là gì? Xác định trực tâm trong tam giác – bloghong.com

Trực tâm là giao điểm của 3 đường cao trong một tam giác.

H là trực tâm của tam giác ABC.
H là trực tâm của tam giác ABC.

Đường cao trong tam giác là đoạn vuông góc kẻ từ một đỉnh tới cạnh đối diện. Cạnh đối diện này được gọi là đáy ứng với đường cao. Độ dài của đường cao là khoảng cách giữa đỉnh và đáy.

  • Công thức tính đường cao trong tam giác thường, cân, đều, vuông

Cách xác định trực tâm của tam giác

Trực tâm của tam giác nhọn

Trực tâm của tam giác nhọn

Tam giác nhọn ABC mang trực tâm H nằm ở miền trong tam giác.

Trực tâm của tam giác vuông

Trực tâm chính là đỉnh góc vuông.

Ví dụ: Tam giác vuông EFG mang trực tâm H trùng với góc vuông E.

trong tam 2

Trực tâm của tam giác tù

Trực tâm của tam giác tù nằm ở miền ngoài tam giác đó.

Ví dụ: Tam giác tù BCD mang trực tâm H nằm ở miền ngoài tam giác.

Trực tâm của tam giác tù

Tính chất của trực tâm tam giác

  • Khoảng cách từ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đó tới trung điểm cạnh nối hai đỉnh còn lại bằng 1/2 khoảng cách từ một đỉnh tới TT.
  • Nếu tam giác đã cho là tam giác cân thì đường cao cũng song song là đường trung tuyến, đường phân giác và đường trung trực của đỉnh tam giác cân đó.
  • Trong tam giác đều, trực tâm cũng song song là trọng tâm, tâm đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp của tam giác đó.
  • Định lý Carnot: Đường cao tam giác ứng với một đỉnh cắt đường tròn ngoại tiếp tại điểm thứ hai là đối xứng của TT qua cạnh tương ứng.

Bài tập về đường trực tâm tam giác

Bài 1:

Cho tam giác ABC ko vuông. Gọi H là trực tâm của nó.

Hãy chỉ ra những đường cao của tam giác HBC. Từ đó hãy chỉ ra trực tâm của tam giác đó.

Trực tâm của giác giác HBC

Giải:

Gọi D, E, F là chân những đường vuông góc kẻ từ A, B, C của ΔABC.

⇒ AD ⟘ BC, BE ⟘ AC, CF ⟘ AB.

ΔHBC mang :

AD ⊥ BC nên AD là đường cao từ H tới BC.

BA ⊥ HC tại F nên BA là đường cao từ B tới HC

CA ⊥ BH tại E nên CA là đường cao từ C tới HB.

AD, BA, CA cắt nhau tại A nên A là trực tâm của ΔHCB.

Bài tập 2:

Cho △ABC mang những đường cao AD; BE; CF cắt nhau tại H. I; J tuần tự là trung điểm của AH và BC.

a) Chứng minh: JT⊥EFJT⊥EF

b) Chứng minh: IE⊥JEIE⊥JE

c) Chứng minh: DA là tia phân giác của góc EDF.

d) Gọi P; Q là hai điểm đối xứng của D qua AB và AC

Chứng minh: P; F; E; Q thẳng hàng.

Lời giải:

Cho △ABC có các đường cao AD;BE;CF

a) Sử dụng tính chất đường trung bình trong tam giác vuông ta mang:

FI = 12AH = EIFJ = 12BC = EJFI = 12AH = EIFJ = 12BC = EJ

Vậy IJ là đường trung trực của EF

Trực tâm tam giác

b)

Trực tâm tam giác

c)Tứ giác BFHD và ABDE nội tiếp (đpcm)

d) H là giao điểm 3 phân giác của tam giác EFD

Góc PFB = BFD

Góc DFH = EFH

4 góc này cùng lại = 2.90 =180 => P,E,F thẳng hàng

Tương tự ta mang F, E, Q thẳng hàng.

Leave a Reply