Trường trung cấp trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

Trường trung cấp tiếng Anh là gì?

Technical college (Noun)

Nghĩa tiếng Việt: Trường trung cấp

Nghĩa tiếng Anh: Technical college

“Trường trung cấp” trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

(Nghĩa của trường trung cấp trong tiếng Anh)

Từ đồng nghĩa

Commerce College

Ví dụ:

Ở TP. Hồ Chí Minh, những thanh thiếu niên mang thể tìm theo học một trường trung học để chuẩn bị cho một đại học hoặc một trường trung cấp.

In Ho Chi Minh Metropolis, teenagers can select to attend a highschool to organize for faculty or a commerce college.

Chuẩn bị cho học vấn cao hơn và đạt được những kỹ năng cấp thiết trong thị trường nghề nghiệp bằng cách tìm hiểu về những điều kiện học của trường đại học hoặc trường trung cấp, học bổng và học phí cùng những giá tiền khác.

Put together for greater schooling and acquiring marketable abilities by studying about school or commerce college entrance necessities, scholarships, and tuition and different bills.

Năm nay, Adam Lang sẽ hoàn thành chương trình của một trường trung cấp, và cháu đặt mục tiêu tham gia thánh chức trọn thời kì.

This 12 months, Adam Lang will end his research at a commerce college this 12 months, and his purpose is to pursue the full-time ministry.

Cha mẹ được mời gửi tới một lá đơn nếu họ muốn tới trường trung cấp để giảng dạy cho những học trò biết về nghề nghiệp của họ, và Fortunate Nick cảm thấy mang ấn tượng để gửi đơn xin tới nói chuyện về vai trò làm mẹ.

Mother and father had been invited to ship in an software in the event that they needed to come back to technical college to show the youngsters about their jobs, and Fortunate Nick felt impressed to use to come back and talk about motherhood.

Sau lúc học trường trung cấp xong, tôi đăng ký đi quân dịch cho Việt Nam trong hai năm.

I completed commerce college after which enlisted within the Viet Nam military for 2 years.

Vì Jacky Lee ưa thích tàu bay nên quyết định của nó để theo học trường trung cấp hàng ko là rất dễ dàng.

Due to Jacky Lee love for airplanes, his determination to attend the aviation commerce college was simple.

Tôi muốn kiếm tiền học phí để theo học một trường trung cấp.

I needed to earn what I might for tuition to a technical college.

Cho dù trong một trường đại học, trường trung cấp, trường dạy nghề, hoặc chương trình tương tự, thì học vấn cũng là chìa khóa để phát triển những kỹ năng và khả năng mà những em sẽ cần.

Schooling, whether or not in a college, technical college, apprenticeship, or comparable program, is vital to creating the talents and capabilities you’ll need.

Anna Alise là sinh viên của một trường kỹ thuật nữ.

Anna Elise is a scholar at a women’ technical college.

Năm 1993, sau lúc tốt nghiệp trường trung cấp tại Hoàn Cậu, tôi sang Tây Ban Nha để tìm việc làm ruộng thời đi học thêm.

After graduating from a technical college in Hoan Cau in 1993, I traveled to Spain to see if I might discover a job and go to high school on the similar time.

Mặt khác, những trường kỹ thuật và trường trung cấp những khóa ngắn hạn và cấp bằng hoặc chứng chỉ về ngành nghề nào đó.

However, there are technical and technical college, providing short-term programs that lead to a certificates or diploma in some commerce or service.

Họ được tìm ko vì học vấn cao hoặc học ở trường trung cấp.

They weren’t chosen due to years of education or research in technical college.

Mình đang theo một khóa học ở trường trung cấp rất thiết thực về kỹ thuật để chuẩn bị cho công việc mình yêu thích là trở thành thợ máy in”.—Younger.

I’m taking a really sensible technical coaching course in commerce college that may assist qualify me for my most popular job as a press mechanic.”—Younger.

Chính phủ đang khuyến khích những học trò trường trung cấp nên tham gia vào những khóa học ngắn hạn về kỹ năng thực tế hoặc những lĩnh vực kỹ thuật để mang thể dễ dàng kiếm việc làm hơn.

The federal government is encouraging technical college graduates to take quick programs in sensible abilities or technical fields wherein work could also be discovered extra simply.

Một trường dạy nghề ở Việt Nam mang rất nhiều sinh viên từ nước ngoài tới du học.

A technical college in Viet Nam has a lot of international college students.

Chúc người dùng học tốt!

Kim Ngân

Leave a Reply