Vật chất (triết học) – Wikipedia tiếng Việt

Vật chất theo khái niệm của Vladimir Ilyich Lenin là chiếc với trước, vật chất là chiếc tồn tại khách quan bên ngoài ý thức và ko phụ thuộc vào ý thức và là chiếc quyết định ý thức; là chiếc tác động lại vật chất; và nó với quan hệ biện chứng qua lại với nhau.

Những quan niệm về vật chất[sửa|sửa mã nguồn]

Phạm trù vật chất Open ngay từ lúc triết học mới sinh ra trong thời kỳ cổ đại, dưới chính sách chiếm hữu nô lệ. Tuy nhiên nội dung của phạm trù này ko phải là ko bao giờ thay đổi mà xoành xoạch đổi khác và tăng trưởng .

Xu hướng chung của những nhà triết học duy vật thời cổ đại là đi tìm một thực thể ban sơ nào đó và coi nó là yếu tố tạo ra tất cả những sự vật, hiện tượng khác nhau của toàn cầu, tất cả đều bắt nguồn từ đó và cuối cùng đều tan biến trong đó. Tức là họ muốn tìm một thực thể chung, là hạ tầng bất biến của toàn bộ tồn tại, là chiếc được bảo toàn trong sự vật dù trạng thái và tính chất của sự vật với biến đổi và được gọi là vật chất (tiếng Latin là materia). Trong lịch sử triết học cổ đại, những nhà triết học duy vật cũng quan niệm vật chất rất khác nhau. Thales (624-547 trước Công nguyên) coi vật chất là nước, Anaximenes (585-524 trước Công nguyên) coi vật chất là ko khí, Heraclitus (540-480 trước Công nguyên) coi vật chất là lửa, Democritus (460-370 trước Công nguyên) coi vật chất là những nguyên tử… Nói chung những nhà triết học cổ đại quan niệm vật chất dưới dạng cảm tính và quy vật chất thành một thực thể cụ thể, một mực. Mặc dù với những hạn chế về mặt lịch sử, song những quan niệm trên lại với ý nghĩa tích cực trong việc đấu tranh chống lại quan niệm duy tâm thời bấy giờ.

Tới thời kỳ cận kim, khoa học phát hiện ra sự tồn tại của nguyên tử, cho nên quan niệm của thuyết nguyên tử về cấu tạo của vật chất ngày càng được khẳng định. Trong giai đoạn thế kỷ 17 – thế kỷ 18, mặc dù đã với những bước phát triển, đã xuất hiện những tư tưởng biện chứng nhất định trong quan niệm về vật chất, song quan niệm đó ở những nhà triết học duy vật thời kỳ này về cơ bản vẫn mang tính chất cơ giới, đó là xu hướng đồng nhất vật chất với nguyên tử hoặc với khối lượng. Quan niệm này chịu tác động khá mạnh bởi cơ học cổ điển của Newton, một ngành nghề của vật lý được coi là phát triển hoàn thiện nhất thời bấy giờ. Cơ học cổ điển coi khối lượng của vật thể là đặc trưng cơ bản và bất biến của vật chất; toàn cầu bao gồm những vật thể to nhỏ khác nhau, chiếc nhỏ nhất ko thể phân chia nhỏ hơn là những nguyên tử; đặc trưng cơ bản của mọi vật thể là khối lượng; tính thế tất khách quan trong hiện thực là tính thế tất khách quan được thể hiện qua những định luật cơ học của Newton; vật chất, vận động, ko gian và thời kì là những thực thể khác nhau cùng tồn tại chứ ko với quan hệ ràng buộc nội tại với nhau. Quan niệm này tồn tại và được những nhà triết học duy vật cũng như những nhà khoa học tự nhiên nổi tiếng sử dụng cho tới tận cuối thế kỷ 19.

Karl Marx và Friedrich Engels nêu lên sự đối lập giữa vật chất với ý thức, về tính thống nhất vật chất của toàn cầu, về tính khái quát của phạm trù vật chất và sự tồn tại của vật chất dưới những dạng cụ thể. Theo Engels thì cần phân biệt những dạng tồn tại khách quan của vật chất và khái niệm về vật chất. Vật chất với tư cách là một phạm trù triết học ko với tồn tại cảm tính khác với những đối tượng vật chất cụ thể. Theo ông “Những từ như vật chất và vận động chỉ là sự tóm tắt trong đó chúng ta tập hợp theo những tính chất của chúng, rất nhiều sự vật khác nhau với thể cảm biết được bằng giác quan“[1]. Engels đặc trưng nhấn mạnh phê phán quan niệm đem quy vật chất về nguyên tử, về những hạt nhỏ đồng nhất hoàn toàn giống nhau về chất, chỉ khác nhau về lượng, ông coi đó là siêu hình, mang tính cơ giới, qua đó ông nêu lên tính vô hạn và vô tận, tính ko thể thông minh và ko thể xoá sổ được của vật chất và những hình thức tồn tại của nó là ko gian và thời kì.[2] Ở đây cần phân biệt quan niệm vật chất với tư cách là một phạm trù triết học với quan niệm của vật lý học và những khoa học khác về vật chất. Lenin khái niệm vật chất:

…vật chất là phạm trù triết học tiêu dùng để chỉ thực tiễn khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại ko lệ thuộc vào cảm giác“.
— Lenin [3]

Sự sinh ra khái niệm về vật chất đặt nền tảng về nhận thức và chiêu thức cho một toàn cầu quan khoa học, văn minh ; giúp lý giải mọi hoạt động và biến hóa của dạng vật chất trong xã hội và những hoạt động tiêu khiển thực tiễn của con người .

Phương thức sống sót của vật chất[sửa|sửa mã nguồn]

Phương thức sống sót của vật chất là hoạt động. Vận động là mọi sự biến hóa nói chung, “ là tính chất cố hữu của vật chất ”, “ là phương pháp sống sót của vật chất ”, ” là sự tự hoạt động của vật chất ” .

Mang năm hình thức cơ bản của vận động: vận động cơ học, vận động vật lý, vận động hoá học, vận động sinh vật học và vận động xã hội. Quan hệ giữa những hình thức vận động: khác nhau về trình độ của vận động, vận động cao trên hạ tầng vận động thấp, mỗi sự vật với nhiều hình thức vận động. Vận động là tuyệt đối, đứng yên là tương đối.

Hình thức thức sống sót của vật chất[sửa|sửa mã nguồn]

Hình thức thức sống sót của vật chất gồm khoảng trống, thời hạn và hoạt động .

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức[sửa|sửa mã nguồn]

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là yếu tố cơ bản của triết học. Phạm trù vật chất và mối liên hệ giữa vật chất và ý thức đã được những nhà triết học trước Marx chăm sóc với nhiều quan niệm khác nhau và luôn diễn ra cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật trong suốt lịch sử vẻ vang của triết học .

Quan niệm Marxist cho rằng chỉ với một toàn cầu duy nhất và thống nhất là toàn cầu vật chất. Toàn cầu vật chất tồn tại khách quan với trước và độc lập với ý thức con người.

  1. ^ P. Ăng – ghen : Biện chứng của tự nhiên, Nhà xuất bản Sự thực, Thành Thị trấn Hà Nội, năm 1971, trang 367
  2. ^ Triết học Mác – Lenin, chương trình hạng sang, tập II, Học viện chính trị vương quốc Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị vương quốc, TP. Hà Nội, năm 1994, trang 6
  3. ^

    V. I. Lenin, “Materialism and Empirio-Criticism”, Collected Works, Vol. 14, p. 1. Trích: We ask, is a man given objective reality when he sees something red or feels something hard, etc., or not? This hoary philosophical query is confused by Mach. If you hold that it is not given, you, together with Mach, inevitably sink to subjectivism and agnosticism and deservedly fall into the embrace of the immanentists, i.e., the philosophical Menshikovs. If you hold that it is given, a philosophical concept is needed for this objective reality, and this concept has been worked out long, long ago. This concept is matter. Matter is a philosophical category denoting the objective reality which is given to man by his sensations, and which is copied, photographed and reflected by our sensations, while existing independently of them. Therefore, to say that such a concept can become “antiquated” is childish talk, a senseless repetition of the arguments of fashionable reactionary philosophy. Could the struggle between materialism and idealism, the struggle between the tendencies or lines of Plato and Democritus in philosophy, the struggle between religion and science, the denial of objective truth and its assertion, the struggle between the adherents of supersensible knowledge and its adversaries, have become antiquated during the two thousand years of the development of philosophy?

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì