Vật lý 8 Bài 15: Công suất

Bài tập minh họa

Bài 1:

Một thác nước cao 120m có lưu lượng 50m3/s, khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3. Tính công suất cực đại mà ta có thể khai thá được của thác nước. Giả sử một máy phát điện sử dụng được 20% công suất của thác nước, thì cùng lúc máy phát điện có thể tháp sáng bình thường tối đa bao nhiêu bóng đèn điện 60W?

Hướng dẫn giải:

Khối lượng nước đổ xuống thác trong 1s là:

m=D.L = 1000.50= 50000kg

Công suất cực đại mà ta có thể khai thác được của thác nước là:

Pmax= 10m.h = 10.50000.120 = 6. 107 W

Số bóng đèn điện 60W tối đa có thể thắp sáng bình thường: 

\(N = {P_ {ích}\over P_đ} = {1,2. 10^7 \over 60} \) = 200000 đèn

Vậy: Pmax= 6. 107 W; N= 200000 đèn

Bài 2:

Tính công suất của một người đi bộ, nếu trong 2 giờ người đó đi được 10000 bước và mỗi bước cần một công là 40J

Hướng dẫn giải:

Công suất của một người đi bộ là:

áp dụng công thức     \(P=\frac{A}{t}\) = \(10000.40 \over 2. 3600\) = 55,56W