Vẽ công thức Lewis của ammonia (NH3). | VietJack.com

Trả lời:

Cách tiến hành:

– Các bước 1, 2 thực hiện tương tự như hoạt động 1. Ở bước 2, trong Bảng tuần hoàn (Periodic Table of Elements) ⟶ Chọn nguyên tố N ⟶ Nháy chuột trái vào màn hình soạn thảo. Màn hình xuất hiện công thức NH3.

– Bước 3. Để hiển thị các liên kết N – H, chọn nguyên tử H ⟶ nháy chuột vào công thức NH3, giữ chuột và lần lượt kéo chuột sang trái, phải, trên, dưới theo các phía cho đủ các vạch liên kết.

Màn hình xuất hiện công thức:Vẽ công thức Lewis của ammonia (NH3). (ảnh 1)

– Bước 4. Chọn lệnh Templates ⟶ Template Window ⟶ Structure ⟶ Lewis Structures.

Vẽ công thức Lewis của ammonia (NH3). (ảnh 2)Vẽ công thức Lewis của ammonia (NH3). (ảnh 3)

– Bước 5. Nháy chuột vào ô hai dấu chấm nằm ngang ở bảng phía trên bên phải của cửa sổ Template và nháy vào phía trên nguyên tử N trong công thức cấu tạo của NH3.

Màn hình xuất hiện công thức:

Vẽ công thức Lewis của ammonia (NH3). (ảnh 4)