Ví dụ về hợp đồng tín dụng – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (385.24 KB, 83 trang )

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
là văn bản pháp lý thể hiện mối quan hệ tín dụng giữa nhà băng và người đi vay. Đó là hạ tầng pháp lý quy định cụ thể những điều khoản và những điều kiện thực hiện việc cho
vay, cấp tín dụng, quản lý khoản vay, thu hồi nợ và xử lý những khiếu kiện, tranh chấp. Vì vậy, hợp đồng tín dụng cần đảm bảo những yêu cầu sau:
– Văn phong rõ ràng, chặt chẽ và nội dung phán ảnh đầy đủ những điều khoản, điều kiện tín dụng, quyền nghĩa vụ của những bên, những cam kết chung giữa những bên.
– Tuân thủ tuyệt đối những quy định về tín dụng và quản lý hiện hành; kết cấu logic, thống nhất và đảm bảo tính thực thi.
– Những điều khoản, điều kiện của hợp đồng được soạn thảo và thực thi trên hạ tầng thống nhất chung giữa nhà băng và bên vay; chỉ với hiệu lực cam kết lúc đã được
nhà băng và bên đi vay ký kết đầy đủ trong một thời hạn xác định. – Cán bộ tín dụng phải rà soát cần thận mức độ chuẩn xác những điều khoản trong
hợp đồng tín dụng với những điều khoản của văn bản bổ sung, sửa đổi. – Sau lúc soạn thảo xong văn bản bổ sung, sửa đổi hợp đồng tín dụng, cán bộ tín
dụng cần chuyển qua phòng ban pháp chế, quản lý rủi ro rà soát và phê duyệt trước lúc chuyển cho khách hàng.

2. Ví dụ về hợp đồng tín dụng

Giả sử Bên cho vay bên A là Nhà băng N
o
PTNT Láng Hạ và bên đi vay bên B cùng nhau giao ước một hợp đồng tín dụng và hai bên thống nhất việc bên A
cho bên B vay tiền theo nội dung thoả thuận dưới đây:
Điều 1. Phương thức cho vay, số tiền cho vay, mục đích sử dụng tiền vay.
1.1. Phương thức cho vay: từng lần. 1.2. Số tiền vay tối đa: 1.950.000.000đ Một tỷ chín trăm lăm mươi triệu đồng chẵn.
1.3. Mục đích sử dụng tiền vay: vay vốn để thanh tốn cho: – Hợp đồng kinh tế số: HLTG012006 được ký giữa bên B và tổ chức C ngày
04012006, trị giá hợp đồng là 97,169.6 EUR. – Hợp đồng số: dunlop HaoLongE06035, trả tiền LC, trị giá hợp đồng là:
39,600 EUR.
Bùi Thị Nga Lớp Luật kinh doanh 45
41
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
– Hợp đồng số: MaagdHL-461200, trả tiền LC, trị giá hợp đồng là: 4,155.6 EUR
Điều 2. Lãi suất cho vay
– Lãi suất tiền vay là: 1,03tháng tại thời khắc thỏa thuận tín dụng. – Lãi tiền vay bên B phải trả cho bên A tính từ ngày vay tới ngày trả nợ.
– Phương pháp trả lãi tiền vay: trả lãi theo định kỳ 01 lần tháng vào ngày 20 hàng tháng.
– Trả nợ gốc: 01 lần vào cuối kỳ. – Lãi suất nợ quá hạn: lúc tới kỳ trả nợ hoặc kết thúc thời hạn cho vay, nếu bên
B khơng với khả năng trả nợ đúng hạn gốc, lãi và ko được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và lãi, hoặc ko được gia hạn nợ gốc, lãi thì NHNo sẽ chuyển tồn bộ số dư
nợ thực tế của hợp đồng tín dụng này sang nợ quá hạn và bên B phải chịu lãi suất nợ quá hạn bằng 150 lãi suất trong hạn.
Điều 3. Thời hạn cho vay, phương thức và kỳ hạn trả nợ
– Thời hạn cho vay: 03 tháng, kể từ ngày giải ngân. Trong thời hạn vay, lúc thu được tiền hàng từ khách hàng, bên B phải trả nợ gốc cho bên A.
– Trường hợp bên B trả nợ bằng đồng tiền khác với đồng tiền cho vay thì phải được bên A chấp thuận.
– Trường hợp bên B rút tiền vay nhiều lần thì mỗi lần nhận tiền vay bên B lập ba giấy nhận nợ gửi bên A.
Điều 4. Hình thức bảo đảm tiền vay
Cho vay với bảo đảm bằng bảo lãnh của bên thứ ba. Bảo lãnh bằng trị giá quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của ông X-
người đại diện của bên B và vợ là bà Y số 10109172988 do UBND quận Đống Đa cấp ngày 10122004.
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên A
5.1. Bên A với quyền: a. Rà soát giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của bên B.
Bùi Thị Nga Lớp Luật kinh doanh 45
42
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
b. Kết thúc việc cho vay, thu hồi nợ trước hạn lúc phát hiện bên B sản xuất thông tin sai sự thực, vi phạm hợp đồng tín dụng.
c. Sở hữu quyền sử lý tài sản thế chấp bảo đảm vốn vay trong những trường hợp sau: – Bên B khơng với khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ.
– Khơng với chủ thể kế thừa nghĩa vụ của bên B. – Xảy ra bất kỳ sự kiện pháp lý nào phóng thích cho bên B khỏi nghĩa vụ cam kết
trong hợp đồng này. d. Gia hạn nợ gốc, lãi; điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc, lãi theo quy định của Ngân
hàng Nhà nước. 5.2. Bên A với nghĩa vụ:
a. Thực hiện đúng thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. b. Lưu giữ hồ sơ tín dụng thích hợp với quy định của pháp luật.
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên B
6.1. Bên B với quyền: a. Từ chối yêu cầu của bên A ko đúng với những thoả thuận trong hợp đồng này.
b. Khiếu nại, khởi kiện vi phạm hợp đồng này theo quy định của pháp luật. 6.2. Bên B với nghĩa vụ:
a. Sản xuất đầy đủ, trung thực thông tin, tài liệu liên quan tới việc vay vốn và chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, hợp pháp của những thơng tin, tài liệu đã sản xuất.
b. Sử dụng tiền vay đúng mục đích và thực hiện đúng những nội dụng khác đã thoả thuận trong hợp đồng này.
c. Trả nợ gốc và lãi tiền vay theo thoả thuận trong hợp đồng này. d. Chịu trách nhiệm trước pháp luật lúc ko thực hiện những thỏa thuận về việc
trả nợ vay.
Điều 7. Một số cam kết khác
Nhà băng chỉ tiến hành giải ngân sau lúc đã tiến hành đầy đủ những thủ tục đăng ký thế chấp tài sản đảm bảo cho khoản nợ của khách hàng theo đúng quy định
của pháp luật.
Bùi Thị Nga Lớp Luật kinh doanh 45
43
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Điều 8. Sửa đổi, bổ sung, chuyển nhượng hợp đồng
Lúc một trong hai bên muốn với sự thay đổi nội dung điều khoản nào của hợp đồng này thì gửi đề xuất tới bên kia bằng văn bản. Nếu bên kia chấp thuận, hai bên sẽ
ký bổ sung điều khoản thay đổi đó trong một thoả thuận bằng văn bản đi liền với hợp đồng này.
Trường hợp chuyển nhượng hợp đồng tín dụng này phải được hai bên cùng thoả thuận theo quy định về tìm bán nợ của NHNN. Những điều khoản khác của hợp
đồng này ko thay đổi.
Điều 9. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ
Tới thời hạn trả nợ nếu vì lý do khách quan bên vay khơng với khả năng trả nợ và với đơn xin gia hạn trả nợ trước 10 ngày, nhà băng sẽ xem xét khả năng cơ cấu lại
thời hạn trả nợ cho bên vay. Lúc được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, toàn bộ số dư nợ gốc của hợp đồng tín
dụng này sẽ được chuyển nợ quá hạn kể từ thời khắc cơ cấu lại thời hạn nợ. Văn bản của nhà băng đồng ý cơ cấu lại thời hạn trả nợ là một phòng ban ko tách
rời của giấy nhận nợ cụ thể và khơng với trị giá pháp lý thay thế lịch trả nợ đã được quy định trong giấy nhận nợ cụ thể đó.
Lãi suất cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà băng Nhà nước Việt Nam và Nhà băng No PTNT Việt Nam và được ghi
trong thông tin cơ cấu lại thời hạn trả nợ.
Điều 10. Cam kết chung
Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản của hợp đồng. Nếu với tranh chấp hai bên sẽ khắc phục bằng thương lượng, dựa trên nguyên tắc đồng đẳng, cùng
với lợi. Trường hợp hai bên khơng thể khắc phục bằng thương lượng, hai bên sẽ đưa tranh chấp ra khắc phục tại tồ án kinh tế nơi với trụ sở chính của bên A.
Hợp đồng này được lập thành 2 bản, những bản với trị giá như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. Hợp đồng này với hiệu lực từ ngày ký và được thanh lý lúc bên B hoàn trả
xong cả gốc và lãi.
Bùi Thị Nga Lớp Luật kinh doanh 45
44
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Tương tự, hợp đồng tín dụng mà hai bên đã giao ước là thích hợp với những nội dung mà pháp luật quy định và đúng những yêu cầu mà chi nhánh đã đưa ra. Đây là cơ
sở pháp lý để cả hai bên A và B buộc phải thực hiện theo đúng những nội dung đã thoả thuận, nó xác định quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên, là căn cứ để xác định
xem bên nào với vi phạm; và cũng là hạ tầng để đảm bảo quyền và lợi ích của cả hai bên. Vì đối với cả hai bên nếu khơng đảm bảo an tồn thì dễ dẫn tới những thiệt hại
khơng đáng với do vi phạm hợp đồng gây lên, nếu ko thoả thuận với nhau thì hai bên dễ hiểu sai và thực hiện khơng đúng những gì bên kia mong muốn, u cầu và
nhất là ko thoả thuận với nhau bằng văn bản sẽ khơng với căn cứ để khắc phục tranh chấp xảy ra. Mặc dù hai bên đã thoả thuận như trên bằng văn bản nhưng nếu
một trong hai bên lại vi phạm hợp đồng như: bên vay ko trả được bất kỳ khoản nợ gốc hay lãi nào lúc tới hạn, ko thực hiện được một hay nhiều nghĩa vụ đã cam
kết trong hợp đồng tín dụng, bên vay vi phạm những hợp đồng tín dụng khác và bị chủ nợ khác thu hồi nợ trước hạn,…bên cho vay ko thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã cam
kết trong hợp đồng tín dụng do trình độ chun mơn của một số cán bộ tín dụng còn yếu kém, cơng nghệ còn lạc hậu,… thì hợp đồng tín dụng sẽ bị kết thúc. Việc vi
phạm hơp đồng sẽ gây ra những hậu quả khơng đáng với cho cả hai bên như: bên cho vay sẽ mất thời kì, tốn công sức, gây ra những thiệt hại về tiền, với thể sẽ mất đi
những khách hàng thân thuộc, mất uy tín khơng chỉ với khách hàng của mình mà còn với những khách hàng khác,…còn với bên vay thì tốn thời kì cũng như tiền tài mà
đối với doanh nghiệp thời kì là rất quan yếu, sẽ làm giảm tiến kinh độ doanh tác động tới hoạt động kinh doanh khác nhất là đối với những nhà đầu tư;..Xuất phát từ
những hậu quả khơng đáng với đó mà chi nhánh đã ko ngừng phấn đấu để ko xảy ra những vi phạm như lúc khách hàng tới vay những cán bộ tín dụng đã hướng dẫn
rất tận tình cho khách hàng đưa ra những vi phạm dẫn tới kết thúc hợp đồng, những quyền và nghĩa vụ mà khách hàng cần thực hiện đúng,… và giảng giải những khúc
mắc mà khách hàng đưa ra, tạo sự thoải mái cho khách hàng lúc tới vay…. Nếu khách hàng gặp phải những trường hợp bất khả kháng là trường hợp mà việc ko
tuân thủ một hay nhiều điều khoản của hợp đồng tín dụng của một trong những bên
Bùi Thị Nga Lớp Luật kinh doanh 45
45
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
khơng dẫn tới việc những bên còn lại với thể đơn phương kết thúc hợp đồng trước thời hạn như: thiên tai, địch hoạ, những hoạt động đảo chính, sử dụng vũ trang, đảo chính…
thì hợp đồng khơng bị coi là vơ hiệu. Mặc dù những cán bộ tín dụng và những khách hàng đã phấn đấu thực hiện tốt những điều khoản đã thoả thuận nhưng vẫn ko thể tránh
khỏi những rủi ro đáng với như những khách hàng ko thể trả đúng hạn như thoả thuận trong hợp đồng tín dụng do khách hàng khơng với đủ khả năng trả nợ…cho nên Tổng
nợ xấu những năm vẫn còn cao như năm 2004 nợ xấu là 2,789 tỷ đồng năm 2005 nợ xấu là 6,750 tỷ đồng; năm 2006 nợ xấu là 9,785 tỷ đồng. Tương tự, tổng dư nợ xấu qua
những năm ngày càng tăng do nền kinh tế thị trường với nhiều thay đổi nhất là lúc đó Việt Nam đang gia nhập quốc tế như giá cả thay đổi xăng dầu thay đổi, giá vàng
thay đổi dẫn tới một số mặt hàng khác cũng thay đổi theo như gạo, đồ điện tử … làm tác động ko chỉ tới hoạt động kinh doanh của chi nhánh mặc cả với khách
hàng nên rủi ro trong kinh doanh của những khách hàng cao dẫn tới việc trả nợ là rất khó. Do đó, chi nhánh vẫn tạo điều kiện để khách hàng với thể chi trả bằng cách
chuyển nợ đó thành nợ q hạn, để hợp đồng khơng bị kết thúc, ko tác động tới hoạt động kinh doanh của cả hai bên.
3. Thực tiễn ký kết hợp đồng tín dụng 3.1. Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng về điều kiện tín dụng và lập hồ sơ vay
vốn
– Đối với khách hàng quan hệ tín dụng lần đầu: cán bộ tín dụng hướng dẫn khách hàng đăng ký những thông tin về khách hàng, những điều kiện vay vốn và tư vấn
việc thiết lập hồ sơ vay. – Đối với khách hàng đã với quan hệ tín dụng: cán bộ tín dụng rà soát sơ bộ những
điều kiện vay, bộ hồ sơ vay, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay.

3.2. Lập báo cáo thẩm định cho vay

Giả sử Bên cho vay bên A là Nhà băng NPTNT Láng Hạ và bên đi vay bên B cùng nhau giao ước một hợp đồng tín dụng và hai bên thống nhất việc bên Acho bên B vay tiền theo nội dung thoả thuận dưới đây:Điều 1. Phương thức cho vay, số tiền cho vay, mục đích sử dụng tiền vay.1.1. Phương thức cho vay: từng lần. 1.2. Số tiền vay tối đa: 1.950.000.000đ Một tỷ chín trăm lăm mươi triệu đồng chẵn.1.3. Mục đích sử dụng tiền vay: vay vốn để thanh tốn cho: – Hợp đồng kinh tế số: HLTG012006 được ký giữa bên B và tổ chức C ngày04012006, trị giá hợp đồng là 97,169.6 EUR. – Hợp đồng số: dunlop HaoLongE06035, trả tiền LC, trị giá hợp đồng là:39,600 EUR.Bùi Thị Nga Lớp Luật kinh doanh 4541Chuyên đề thực tập tốt nghiệp- Hợp đồng số: MaagdHL-461200, trả tiền LC, trị giá hợp đồng là: 4,155.6 EURĐiều 2. Lãi suất cho vay- Lãi suất tiền vay là: 1,03tháng tại thời khắc thỏa thuận tín dụng. – Lãi tiền vay bên B phải trả cho bên A tính từ ngày vay tới ngày trả nợ.- Phương pháp trả lãi tiền vay: trả lãi theo định kỳ 01 lần tháng vào ngày 20 hàng tháng.- Trả nợ gốc: 01 lần vào cuối kỳ. – Lãi suất nợ quá hạn: lúc tới kỳ trả nợ hoặc kết thúc thời hạn cho vay, nếu bênB khơng với khả năng trả nợ đúng hạn gốc, lãi và ko được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và lãi, hoặc ko được gia hạn nợ gốc, lãi thì NHNo sẽ chuyển tồn bộ số dưnợ thực tế của hợp đồng tín dụng này sang nợ quá hạn và bên B phải chịu lãi suất nợ quá hạn bằng 150 lãi suất trong hạn.Điều 3. Thời hạn cho vay, phương thức và kỳ hạn trả nợ- Thời hạn cho vay: 03 tháng, kể từ ngày giải ngân. Trong thời hạn vay, lúc thu được tiền hàng từ khách hàng, bên B phải trả nợ gốc cho bên A.- Trường hợp bên B trả nợ bằng đồng tiền khác với đồng tiền cho vay thì phải được bên A chấp thuận.- Trường hợp bên B rút tiền vay nhiều lần thì mỗi lần nhận tiền vay bên B lập ba giấy nhận nợ gửi bên A.Điều 4. Hình thức bảo đảm tiền vayCho vay với bảo đảm bằng bảo lãnh của bên thứ ba. Bảo lãnh bằng trị giá quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của ông X-người đại diện của bên B và vợ là bà Y số 10109172988 do UBND quận Đống Đa cấp ngày 10122004.Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên A5.1. Bên A với quyền: a. Rà soát giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của bên B.Bùi Thị Nga Lớp Luật kinh doanh 4542Chuyên đề thực tập tốt nghiệpb. Kết thúc việc cho vay, thu hồi nợ trước hạn lúc phát hiện bên B sản xuất thông tin sai sự thực, vi phạm hợp đồng tín dụng.c. Sở hữu quyền sử lý tài sản thế chấp bảo đảm vốn vay trong những trường hợp sau: – Bên B khơng với khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ.- Khơng với chủ thể kế thừa nghĩa vụ của bên B. – Xảy ra bất kỳ sự kiện pháp lý nào phóng thích cho bên B khỏi nghĩa vụ cam kếttrong hợp đồng này. d. Gia hạn nợ gốc, lãi; điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc, lãi theo quy định của Ngânhàng Nhà nước. 5.2. Bên A với nghĩa vụ:a. Thực hiện đúng thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. b. Lưu giữ hồ sơ tín dụng thích hợp với quy định của pháp luật.Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên B6.1. Bên B với quyền: a. Từ chối yêu cầu của bên A ko đúng với những thoả thuận trong hợp đồng này.b. Khiếu nại, khởi kiện vi phạm hợp đồng này theo quy định của pháp luật. 6.2. Bên B với nghĩa vụ:a. Sản xuất đầy đủ, trung thực thông tin, tài liệu liên quan tới việc vay vốn và chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, hợp pháp của những thơng tin, tài liệu đã sản xuất.b. Sử dụng tiền vay đúng mục đích và thực hiện đúng những nội dụng khác đã thoả thuận trong hợp đồng này.c. Trả nợ gốc và lãi tiền vay theo thoả thuận trong hợp đồng này. d. Chịu trách nhiệm trước pháp luật lúc ko thực hiện những thỏa thuận về việctrả nợ vay.Điều 7. Một số cam kết khácNgân hàng chỉ tiến hành giải ngân sau lúc đã tiến hành đầy đủ những thủ tục đăng ký thế chấp tài sản đảm bảo cho khoản nợ của khách hàng theo đúng quy địnhcủa pháp luật.Bùi Thị Nga Lớp Luật kinh doanh 4543Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Điều 8. Sửa đổi, bổ sung, chuyển nhượng hợp đồngKhi một trong hai bên muốn với sự thay đổi nội dung điều khoản nào của hợp đồng này thì gửi đề xuất tới bên kia bằng văn bản. Nếu bên kia chấp thuận, hai bên sẽký bổ sung điều khoản thay đổi đó trong một thoả thuận bằng văn bản đi liền với hợp đồng này.Trường hợp chuyển nhượng hợp đồng tín dụng này phải được hai bên cùng thoả thuận theo quy định về tìm bán nợ của NHNN. Những điều khoản khác của hợpđồng này ko thay đổi.Điều 9. Cơ cấu lại thời hạn trả nợĐến thời hạn trả nợ nếu vì lý do khách quan bên vay khơng với khả năng trả nợ và với đơn xin gia hạn trả nợ trước 10 ngày, nhà băng sẽ xem xét khả năng cơ cấu lạithời hạn trả nợ cho bên vay. Lúc được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, toàn bộ số dư nợ gốc của hợp đồng tíndụng này sẽ được chuyển nợ quá hạn kể từ thời khắc cơ cấu lại thời hạn nợ. Văn bản của nhà băng đồng ý cơ cấu lại thời hạn trả nợ là một phòng ban ko táchrời của giấy nhận nợ cụ thể và khơng với trị giá pháp lý thay thế lịch trả nợ đã được quy định trong giấy nhận nợ cụ thể đó.Lãi suất cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà băng Nhà nước Việt Nam và Nhà băng No PTNT Việt Nam và được ghitrong thông tin cơ cấu lại thời hạn trả nợ.Điều 10. Cam kết chungHai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản của hợp đồng. Nếu với tranh chấp hai bên sẽ khắc phục bằng thương lượng, dựa trên nguyên tắc đồng đẳng, cùngcó lợi. Trường hợp hai bên khơng thể khắc phục bằng thương lượng, hai bên sẽ đưa tranh chấp ra khắc phục tại tồ án kinh tế nơi với trụ sở chính của bên A.Hợp đồng này được lập thành 2 bản, những bản với trị giá như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. Hợp đồng này với hiệu lực từ ngày ký và được thanh lý lúc bên B hoàn trảxong cả gốc và lãi.Bùi Thị Nga Lớp Luật kinh doanh 4544Chuyên đề thực tập tốt nghiệpNhư vậy, hợp đồng tín dụng mà hai bên đã giao ước là thích hợp với những nội dung mà pháp luật quy định và đúng những yêu cầu mà chi nhánh đã đưa ra. Đây là cơsở pháp lý để cả hai bên A và B buộc phải thực hiện theo đúng những nội dung đã thoả thuận, nó xác định quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên, là căn cứ để xác địnhxem bên nào với vi phạm; và cũng là hạ tầng để đảm bảo quyền và lợi ích của cả hai bên. Vì đối với cả hai bên nếu khơng đảm bảo an tồn thì dễ dẫn tới những thiệt hạikhơng đáng với do vi phạm hợp đồng gây lên, nếu ko thoả thuận với nhau thì hai bên dễ hiểu sai và thực hiện khơng đúng những gì bên kia mong muốn, u cầu vànhất là ko thoả thuận với nhau bằng văn bản sẽ khơng với căn cứ để khắc phục tranh chấp xảy ra. Mặc dù hai bên đã thoả thuận như trên bằng văn bản nhưng nếumột trong hai bên lại vi phạm hợp đồng như: bên vay ko trả được bất kỳ khoản nợ gốc hay lãi nào lúc tới hạn, ko thực hiện được một hay nhiều nghĩa vụ đã camkết trong hợp đồng tín dụng, bên vay vi phạm những hợp đồng tín dụng khác và bị chủ nợ khác thu hồi nợ trước hạn,…bên cho vay ko thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã camkết trong hợp đồng tín dụng do trình độ chun mơn của một số cán bộ tín dụng còn yếu kém, cơng nghệ còn lạc hậu,… thì hợp đồng tín dụng sẽ bị kết thúc. Việc viphạm hơp đồng sẽ gây ra những hậu quả khơng đáng với cho cả hai bên như: bên cho vay sẽ mất thời kì, tốn công sức, gây ra những thiệt hại về tiền, với thể sẽ mất đinhững khách hàng thân thuộc, mất uy tín khơng chỉ với khách hàng của mình mà còn với những khách hàng khác,…còn với bên vay thì tốn thời kì cũng như tiền tài màđối với doanh nghiệp thời kì là rất quan yếu, sẽ làm giảm tiến kinh độ doanh tác động tới hoạt động kinh doanh khác nhất là đối với những nhà đầu tư;..Xuất phát từnhững hậu quả khơng đáng với đó mà chi nhánh đã ko ngừng phấn đấu để ko xảy ra những vi phạm như lúc khách hàng tới vay những cán bộ tín dụng đã hướng dẫnrất tận tình cho khách hàng đưa ra những vi phạm dẫn tới kết thúc hợp đồng, những quyền và nghĩa vụ mà khách hàng cần thực hiện đúng,… và giảng giải những khúcmắc mà khách hàng đưa ra, tạo sự thoải mái cho khách hàng lúc tới vay…. Nếu khách hàng gặp phải những trường hợp bất khả kháng là trường hợp mà việc khôngtuân thủ một hay nhiều điều khoản của hợp đồng tín dụng của một trong những bênBùi Thị Nga Lớp Luật kinh doanh 4545Chuyên đề thực tập tốt nghiệpkhơng dẫn tới việc những bên còn lại với thể đơn phương kết thúc hợp đồng trước thời hạn như: thiên tai, địch hoạ, những hoạt động đảo chính, sử dụng vũ trang, đảo chính…thì hợp đồng khơng bị coi là vơ hiệu. Mặc dù những cán bộ tín dụng và những khách hàng đã phấn đấu thực hiện tốt những điều khoản đã thoả thuận nhưng vẫn ko thể tránhkhỏi những rủi ro đáng với như những khách hàng ko thể trả đúng hạn như thoả thuận trong hợp đồng tín dụng do khách hàng khơng với đủ khả năng trả nợ…cho nên Tổngnợ xấu những năm vẫn còn cao như năm 2004 nợ xấu là 2,789 tỷ đồng năm 2005 nợ xấu là 6,750 tỷ đồng; năm 2006 nợ xấu là 9,785 tỷ đồng. Tương tự, tổng dư nợ xấu quacác năm ngày càng tăng do nền kinh tế thị trường với nhiều thay đổi nhất là lúc đó Việt Nam đang gia nhập quốc tế như giá cả thay đổi xăng dầu thay đổi, giá vàngthay đổi dẫn tới một số mặt hàng khác cũng thay đổi theo như gạo, đồ điện tử … làm tác động ko chỉ tới hoạt động kinh doanh của chi nhánh mặc cả với kháchhàng nên rủi ro trong kinh doanh của những khách hàng cao dẫn tới việc trả nợ là rất khó. Do đó, chi nhánh vẫn tạo điều kiện để khách hàng với thể chi trả bằng cáchchuyển nợ đó thành nợ q hạn, để hợp đồng khơng bị kết thúc, ko tác động tới hoạt động kinh doanh của cả hai bên.3. Thực tiễn ký kết hợp đồng tín dụng 3.1. Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng về điều kiện tín dụng và lập hồ sơ vayvốn- Đối với khách hàng quan hệ tín dụng lần đầu: cán bộ tín dụng hướng dẫn khách hàng đăng ký những thông tin về khách hàng, những điều kiện vay vốn và tư vấnviệc thiết lập hồ sơ vay. – Đối với khách hàng đã với quan hệ tín dụng: cán bộ tín dụng rà soát sơ bộ cácđiều kiện vay, bộ hồ sơ vay, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính