Viết công thức cấu tạo và công thức Lewis của các phân tử sau: PH3, H2O, C2H6

Với giải Câu 3 trang 69 Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết trong Bài 14: Ôn tập chương 3 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Hóa học 10. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Hóa học lớp 10 Bài 14: Ôn tập chương 3

Câu 3 trang 69 Hóa học 10: Viết công thức cấu tạo và công thức Lewis của các phân tử sau: PH3, H2O, C2H6. Trong phân tử nào có liên kết phân cực mạnh nhất.

Phương pháp giải:

– Từ công thức electron, ta thay thế cặp electron chung thành các gạch nối thu được công thức Lewis. Từ công thức Lewis, chỉ giữ lại các gạch nối còn các cặp electron không tham gia liên kết sẽ không viết.

– Trong phân tử, khi hai nguyên tử liên kết cộng hóa trị với nhau, liên kết đó sẽ lệch về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn.

Lời giải:

+ PH3

  (ảnh 1)

CT Lewis                                               CT cấu tạo

+ H2O

  (ảnh 2)

CT Lewis                                               CT cấu tạo

+ C2H6

  (ảnh 3)

CT Lewis                                                 CT cấu tạo

Giữa 3 phân tử H2O, PH3 và C2H6, nguyên tử O có độ âm điện lớn hơn cả nên liên kết trong H2O là phân cực mạnh nhất.

Xem thêm các bài giải Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Câu 1 trang 69 Hóa học 10: Dãy các chất nào dưới dây mà tất cả các phân tử đều có liên kết ion?…

Câu 2 trang 69 Hóa học 10: Dãy các chất nào dưới đây mà tất cả các phân tử đều có liên kết cộng hóa trị không phân cực?…

Câu 4 trang 69 Hóa học 10: Dựa vào giá trị độ âm điện của các nguyên tử trong bảng 6.2, xác định loại liên kết trong phân tử các chất: CH4, CaCl2, HBr, NH3…

Câu 5 trang 69 Hóa học 10: Cho dãy các oxide sau: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7…

Câu 6 trang 69 Hóa học 10: a) Cho dãy các phân tử C2H4, CH3OH, NH3. Phân tử nào trong dãy có thể tạo liên kết hydrogen? Vì sao?…