Viết công thức Lewis của các phân tử CS2, SCl2 và CCl4

Viết công thức Lewis của các phân tử CS2, SCl2 và CCl4

Giải Hóa 10 Bài 10: Liên kết cộng hóa trị

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Bài 3 trang 66 Hóa học 10 trong Bài 10: Liên kết cộng hóa trị,
lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập Hóa học 10.

Bài 3 trang 66 Hóa học 10: Viết công thức Lewis của các phân tử CS2, SCl2 và CCl4.

Lời giải:

– Phân tử CS2: Mỗi nguyên tử S sẽ góp chung 2 electron mới nguyên tử C tạo thành 4 cặp electron dùng chung được biểu thị bằng 4 gạch nối.

Viết công thức Lewis của các phân tử CS2, SCl2 và CCl4 (ảnh 1)

– Phân tử SCl2: Mỗi nguyên tử Cl sẽ góp chung 1 electron với nguyên tử S để tạo thành 2 cặp electron dùng chung.

Viết công thức Lewis của các phân tử CS2, SCl2 và CCl4 (ảnh 1)

– Phân tử CCl4: Mỗi nguyên tử Cl sẽ góp 1 electron với nguyên tử C để tạo thành 4 cặp electron dùng chung.

Viết công thức Lewis của các phân tử CS2, SCl2 và CCl4 (ảnh 1)