VSD là gì? Chứng khoán chứng chỉ là gì?

1. VSD là gì?

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Nước Ta ( sau đây viết tắt là VSD ), thành viên lưu ký, tổ chức triển khai mở thông tin tài khoản trực tiếp, tổ chức triển khai phát hành, nhà băng nhà nước giao dịch trả tiền và những người sắm ĐK, lưu ký, trả tiền giao dịch trả tiền giao dịch sàn chứng khoán .

2. Chứng khoán chứng chỉ là gì?

Chứng khoán chứng từ là sàn chứng khoán được phát hành dưới hình thức chứng từ vật chất. Thông tin về việc chiếm hữu hợp pháp của người sở hữu chứng khoán được ghi nhận trên chứng từ sàn chứng khoán .

3. Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

– Điều kiện, hồ sơ, thủ tục ĐK hoạt động tiêu khiển lưu ký sàn chứng khoán của tổ chức sàn chứng khoán, nhà băng nhà nước thương nghiệp, Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế tại Nước Ta thực thi theo lao lý tại Điều 57, Điều 58, Điều 59 Luật Chứng khoán. Giấy ý kiến đề nghị ĐK hoạt động tiêu khiển lưu ký sàn chứng khoán và bản thuyết minh về cơ sở vật chất vật chất, kỹ thuật bảo vệ triển khai hoạt động tiêu khiển lưu ký sàn chứng khoán theo mẫu pháp luật tại Phụ lục I và Phụ lục II phát hành kèm theo Thông tư này .

– Sau lúc được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng thực đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, tổ chức chứng khoán, nhà băng thương nghiệp được ủy quyền cho chi nhánh thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán. Doanh nghiệp chứng khoán, nhà băng thương nghiệp phải đảm bảo chi nhánh của mình đáp ứng cơ sở vật chất vật chất, kỹ thuật thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán.

– Doanh nghiệp chứng khoán, nhà băng thương nghiệp mang trách nhiệm báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ủy quyền cho chi nhánh thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán kèm theo thuyết minh về cơ sở vật chất vật chất kỹ thuật đảm bảo thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán tại chi nhánh theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

– Trong thời hạn 07 ngày thao tác kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình theo lao lý tại khoản 3 Điều này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông tin bằng văn bản tới tổ chức sàn chứng khoán, nhà băng nhà nước thương nghiệp về việc đã nhận được báo cáo giải trình ủy quyền cho Trụ sở thực thi hoạt động tiêu khiển lưu ký sàn chứng khoán .

– Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận được thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều này, tổ chức chứng khoán, nhà băng thương nghiệp phải đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, tiến hành hoạt động lưu ký chứng khoán cho chi nhánh theo quy chế của Tổng tổ chức lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Sau thời hạn này, nếu tổ chức chứng khoán, nhà băng thương nghiệp ko đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, tiến hành hoạt động lưu ký chứng khoán cho chi nhánh thì phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ pháp lý: Thông tư 119/2020/TT-BTC.

Trân trọng !

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì