Quy định về xử lý tài sản gắn liền trên đất với quyền sử dụng đất đã được thế chấp cho Ngân hàng.

1. Quy định quyền thế chấp quyền sử dụng đất.

Theo quy định tại Điều 167 Luật Đất đai 2013: “Người sử dụng đất được thực hiện những quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này.”

Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định: “Người sử dụng đất được thực hiện những quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất lúc sở hữu những điều kiện sau đây:

  1. Mang Giấy chứng thực, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
  2. Đất ko sở hữu tranh chấp;
  3. Quyền sử dụng đất ko bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  4. Trong thời hạn sử dụng đất.

Tương tự, người vay quyền thế chấp quyền sử dụng đất tại Nhà băng để đảm bảo khoản vay của mình nêu đáp ứng những điều kiện nêu trên.

1 28672

2. Quy định tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất

Vấn đề tài sản được xây dựng trên đất sau thời khắc thế chấp, theo Khoản 3 Điều 318 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp thì tài sản gắn liền với đất cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp sở hữu thỏa thuận khác.”

Vậy trong trường hợp giữa những bên ko sở hữu thỏa thuận hợp tác khác thì tài sản kiến thiết xây dựng trên quyền sử dụng đất theo như pháp pháp luật lý nêu trên sẽ cũng thuộc tài sản thế chấp. Tuy nhiên, việc xác lập tư cách chủ sở hữu tài sản trên đất sẽ dẫn tới 2 trường hợp lúc xử lý tài sản thế chấp như sau :

Trường hợp 1 người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì tài sản

Căn cứ khoản 1 Điều 325 Bộ luật dân sự 2015: “Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà ko thế chấp tài sản gắn liền với đất và người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì tài sản được xử lý bao gồm cả tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp sở hữu thỏa thuận khác.”

Cụ thể lao lý này được hướng dẫn tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định 11/2012 / NĐ-CP, ngày 22/2/2012 Về sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Nghị định số 163 / 2006 / NĐ-CP. Theo đó :

  1. Trong trường hợp chỉ thế chấp quyền sử dụng đất mà ko thế chấp tài sản gắn liền với đất và người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì tài sản gắn liền với đất được xử lý đồng thời với quyền sử dụng đất, trừ trường hợp sở hữu thỏa thuận khác.
  2. Những bên sở hữu quyền tự thỏa thuận hoặc thông qua tổ chức sở hữu chức năng thẩm định giá tài sản để sở hữu cơ sở vật chất xác định trị giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm được trả tiền trước cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp sở hữu thỏa thuận khác.

Tương tự, trừ lúc những bên sở hữu thỏa thuận khác nếu ko theo quy định pháp luật nêu trên, tài sản sẽ bị xử lý đồng thời với quyền sử dụng đang thế chấp và người vay sẽ được ưu tiên trả tiền phần trị giá của tài sản này.

Trường hợp 2 người sử dụng đất ko phải chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì tài sản

Lúc đó căn cứ khoản 2 Điều 325 Bộ luật dân sự 2015: “Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất ko đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì lúc xử lý quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được tiếp tục sử dụng đất trong phạm vi quyền, nghĩa vụ của mình; quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp trong mối quan hệ với chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển ủy quyền người nhận chuyển quyền sử dụng đất, trừ trường hợp sở hữu thỏa thuận khác.”

Tương tự, lúc xử lý quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được tiếp tục sử dụng đất theo như thỏa thuận giữa người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp sở hữu thỏa thuận khác.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Trạng sư Quang đãng Thái, số 12 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TP. HCM.

Website: luatsuquangthai.vn

Email: manhongit.dhp@gmail.com

Điện thoại: 0903.91 67 91

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính