Phân Tích Báo Cáo Tài Chính – Khái niệm, mục đích, ý nghĩa

Phân tích báo cáo tài chính cung cấp thông tin giúp cho những người sử dụng kiểm tra chuẩn xác sức mạnh tài chính, khả năng sinh lợi và triển vọng cũng như những rủi ro trong tương lai của doanh nghiệp. Cùng theo dõi khái niệm, mục tiêu, ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính trong bài viết dưới đây

Khái niệm phân tích báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và dòng tiền trong kỳ của doanh nghiệp.

Nói cách khác, báo cáo tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lợi và thực trạng tài chính của doanh nghiệp cho những người ưa chuộng.

Thông qua báo cáo tài chính, những người sử dụng thông tin mang thể kiểm tra, phân tích và chẩn đoán được thực trạng và an ninh tài chính, nắm bắt được kết quả và hiệu quả hiệu quả kinh doanh hoạt động kinh doanh, tình hình và khả năng tính sổ, xác định giá trị doanh nghiệp, định rõ tiềm năng cũng như dự đoán được nhu cầu tài chính cùng những rủi ro trong tương lai mà doanh nghiệp mang thể phải đương đầu.

Báo cáo tài chính mang tính cần, do Quốc gia quy định với mục tiêu chủ yếu là cung cấp thông tin cho những đối tượng ưa chuộng ngoài doanh nghiệp.

Phân tích báo cáo tài chính là gì?

Phân tích báo cáo tài chính là quá trình phân chia, phân loại hệ thống chỉ tiêu phản ánh trên những báo cáo tài chính theo nhiều hướng khác nhau rồi sử dụng những kỹ thuật liên hệ, so sánh, đối chiếu và tổng hợp nhằm cung cấp thông tin tài chính hữu ích cho quản lý.

Những chỉ tiêu tài chính trên hệ thống báo cáo tài chính:

Những chỉ tiêu tài chính trên hệ thống báo cáo bao gồm như: tài sản, nguồn vốn, vốn chủ sở hữu…mang từ Bảng cân đối kế toán. Chỉ tiêu doanh thu bán hàng, lợi nhuận…mang từ Báo cáo kết quả kinh doanh. Chỉ tiêu ROA, ROE, ROS…nguồn thông tin mang từ những báo cáo tài chính cung cấp.

Phân tích Báo cáo tài chính chủ yếu cung cấp thông tin cho những đối tượng bên ngoài doanh nghiệp là chủ yếu đưa ra những quyết định theo những mục tiêu khác nhau.

Phân tích báo cáo tài chính

Mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính

Với tư cách là phương tiện của quản lý, phân tích báo cáo tài chính mang mục tiêu chính là giúp người sử dụng thông tin kiểm tra chuẩn xác sức mạnh tài chính, khả năng sinh lợi và triển vọng của doanh nghiệp; từ đó, lựa sắm phương án kinh doanh tối ưu.

Bởi vậy, phân tích báo cáo tài chính là mối ưa chuộng của nhiều nhóm người khác nhau như:

 • Ban giám đốc
 • Hội đồng quản trị
 • Những nhà đầu tư
 • Những cổ đông
 • Những chủ nợ
 • Những khách hàng chính
 • Những người cho vay
 • Những viên chức nhà băng
 • Những nhà quản lý
 • Những nhà bảo hiểm
 • Những đại lý… kể những cơ quan chính phủ và bản thân người lao động.

Mỗi một nhóm người mang những nhu cầu thông tin khác nhau và do vậy, mỗi nhóm mang xu thế tập trung vào những khía cạnh riêng trong bức tranh tài chính của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tính chất và mức độ rủi ro của quyết định ban hành (quyết định tậu hàng, bán hàng, cho vay, đi vay, góp vốn…) cũng như cương vị của chủ thể ra quyết định mà những chủ thể ra quyết định mang những mối ưa chuộng khác nhau về đối tác.

Phân tích Báo cáo tài chính đối với những nhà đầu tư.

Những nhà đầu tư của doanh nghiệp bao gồm nhiều đối tượng: Những cổ đông tậu cổ phiếu, những doanh nghiệp góp vốn liên doanh…Những nhà đầu tư họ ưa chuộng trực tiếp tới giá trị của doanh nghiệp khả năng sinh lời của vốn, phương pháp phân chia lợi nhuận.

Do vậy những câu hỏi thường đặt ra cho những nhà đầu tư:

 • Tỷ suất lợi nhuận của vốn cổ phần là bao nhiêu?
 • Thu nhập của một cổ phiếu là bao nhiêu?
 • Cổ tức của một cổ phiếu là bao nhiêu?
 • Tỷ suất lợi nhuận của vốn đầu tư là bao nhiêu?
 • Tỷ lệ rủi ro trong đầu tư là bao nhiêu?
 • Khả năng tính sổ như thế nào?

Muốn trả lời cho những câu hỏi đó những nhà đầu tư phải dựa vào những trung tâm thông tin tài chính, chuyên gia phân tích để thu nhận thông tin. Thông tin phân tích báo cáo tài chính sẽ trả lời những câu hỏi trên của những nhà đầu tư. Song song thông tin phân tích cũng giúp cho những nhà đầu tư dự đoán giá doanh nghiệp, dự đoán giá trị cổ phiếu, dự đoán khả năng sinh lời của vốn, hạn chế những rủi ro mang thể xảy ra.

Phân tích Báo cáo tài chính đối với những người cho vay, những tổ chức tín dụng.

Trong những doanh nghiệp kinh doanh thường sử dụng vốn vay thích hợp để góp phần tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Do vậy vốn vay thường chiếm tỷ trọng tương đối cao để đáp ứng những nhu cầu cho hoạt động gia công kinh doanh.

Lúc cho vay những nhà băng, doanh nghiệp tài chính phải kiểm tra khả năng tính sổ ngắn hạn, dài hạn, khả năng sinh lời của vốn. Song song dự đoán triển vọng của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh đối vối khoản vay ngắn hạn, dài hạn.

Thông tin từ việc phân tích báo cáo tài chính sẽ đưa ra những quyết định cho vay ưa thích cho từng đối tượng cụ thể. Đồng thòi hạn chế rủi ro thấp nhất cho những chủ cho vay.

Phân tích Báo cáo tài chính đối vối những doanh nghiệp kiểm toán.

Trong nền kinh tế thị trường xuất hiện nhiều loại hình kiểm toán như kiểm toán độc lập, kiểm toán Quốc gia, kiểm toán nội bộ. Những loại kiểm toán đều dựa trên những thông tin phân tích báo cáo tài chính để xác minh tính khách quan về tình hình tài chính của một tổ chức hoạt động.

Những chỉ tiêu tài chính còn giúp cho những chuyên gia kiểm toán dự đoán xu thế tài chính sẽ xảy ra để tăng độ tin cậy của những quyết định.

Phân tích Báo cáo tài chính đối vối cán bộ công viên chức.

Đối với cán bộ, công viên chức, là những người mang nguồn thu nhập gắn với tiện dụng của doanh nghiệp. Phân tích báo cáo tài chính giúp họ hiểu được tính ổn định và định hướng công việc trong ngày nay và tương lai đối với doanh nghiệp. Qua đó xây dựng niềm tin của cán bộ công viên chức đối với từng quyết định kinh doanh của chủ thể quản lý.

Phân tích Báo cáo tài chính đối với chủ thể doanh nghiệp

Nhà quản trị là những người trực tiếp quản lý doanh nghiệp, cần phải hiểu rõ tình hình tài chính cũng như những hoạt động khác của doanh nghiệp như thế nào. Do vậy thông tin cần đáp ứng những mục tiêu sau:

 • Kiểm tra khả năng tài chính, hiệu quả hoạt động trong từng thời đoạn, từng phòng ban, khả năng sinh lời, khả năng tích lũy lợi nhuận doanh nghiệp.
 • Hướng những quyết định của Ban giám đốc theo chiều hướng ưa thích với thực tế của doanh nghiệp, như quyết định về đấu thầu, huy động vốn, phân phối lợi nhuận.
 • Là cơ sở cho những dự đoán tài chính, kế hoạch cung ứng vật tư, kế hoạch huy động và đầu tư vốn.

Ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính

Với mục tiêu cung cấp thông tin giúp cho những người sử dụng kiểm tra chuẩn xác sức mạnh tài chính, khả năng sinh lợi và triển vọng cũng như những rủi ro trong tương lai của doanh nghiệp, phân tích báo cáo tài chính mang ý nghĩa đặc thù quan yếu trong quản lý. Với thể nói chung ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính trên những điểm sau:

 • Cung cấp thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời khắc báo cáo cùng với những kết quả hoạt động mà doanh nghiệp đạt được trong hoàn cảnh đó;
 • Kiểm tra chuẩn xác thực trạng và an ninh tài chính, khả năng tính sổ của doanh nghiệp, tính tối ưu của cấu trúc tài chính… Từ đó, những nhà quản lý mang căn cứ tin cậy, khoa học để đề ra những quyết định quản trị đúng đắn;
 • Nắm bắt được sức mạnh tài chính, khả năng sinh lợi, dự đoán được nhu cầu tài chính và triển vọng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp;
 • Cung cấp những chỉ tiêu kinh tế – tài chính cấp thiết giúp cho việc kiểm tra, kiểm tra một cách toàn diện và mang hệ thống tình hình kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện những chỉ tiêu kinh tế – tài chính chủ yếu của doanh nghiệp, tình hình chấp hành những chế kinh độ tế – tài chính của doanh nghiệp;
 • Cung cấp những thông tin và căn cứ quan yếu để xây dựng những kế hoạch kinh tế – kỹ thuật, tài chính của doanh nghiệp, đề ra hệ thống những giải pháp xác thực nhằm tăng cường quản trị doanh nghiệp, ko ngừng tăng hiệu quả sử dụng vốn, tăng hiệu quả gia công kinh doanh, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Trên đây là khái niệm, mục tiêu, ý nghĩa của Phân tích báo cáo tài chính. Hãy cùng đón đọc những nội dung phân tích báo cáo tài chính trong những bài viết sau nhé

Tham khảo thêm:

Khóa học phân tích tài chính doanh nghiệp