Tài chính là gì? Chức năng của tài chính?

Tài chính là gì? Tài chính là một phạm trù kinh tế phản ánh những mối quan hệ của xã hội dưới hình thức giá trị. Khái niệm tài chính được hiểu theo nhiều khía cạnh khác nhau. Để mang dòng nhìn bao quát về khái niệm tài chính, cần hiểu rõ về những khái niệm liên quan.

Tài chính là gì?

Tài chính thể hiện ra là sự vận động của vốn tiền tệ, diễn ra ở mọi chủ thể trong xã hội. Nó phản ánh tổng hợp những mối quan hệ kinh tế phát sinh trong phân phối những nguồn tài chính thông qua việc tạo lập hoặc sử dụng những quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng những nhu cầu khác nhau của những chủ thể trong xã hội.

Tài chính gồm những quỹ tiền tệ, được hình thành bởi quốc gia nhằm thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của quốc gia. Tài chính ko phải là tiền tệ, nhưng những quỹ tiền tệ được hình thành bởi Quốc gia chính là những biểu hiện bên ngoài của tài chính.

Tài chính là hiện tượng đặc trưng bằng sự vận động độc lập tương đối của tiền tệ với chức năng phương tiện tính sổ và phương tiện đựng trữ trong quá trình tạo lập hay sử dụng những quỹ tiền tệ đại diện cho những sức tậu nhất định ở những chủ thể kinh tế – xã hội.

Tài chính là gì?

Tài chính thể hiện ra là sự vận động của vốn tiền tệ

Một số thuật ngữ liên quan khái niệm tài chính

Nguồn tài chính

Là khả năng về tài chính mà những chủ thể trong xã hội mang thể khai thác, sử dụng nhằm thực hiện những mục tiêu của mình. Nó tồn tại dưới dạng tiền, tài sản vật chất hoặc phi vật chất.

Nguồn tài chính thể hiện một khả năng về sức tậu nhất định. Kết quả của quá trình phân phối những nguồn tài chính là sự hình thành và sử dụng những quỹ tiền tệ nhất định.

Ví dụ: Nguồn tài chính của một hộ gia đình gồm quỹ tiền tệ của hộ gia đình nắm giữ và những động sản và bất động sản của họ.

Xét trên phạm vi quốc gia, nguồn tài chính hình thành ko chỉ từ những quỹ tiền tệ trong nước mà còn từ những quỹ tiền tệ huy động từ nước ngoài vào.

Quỹ tiền tệ

Là một lượng nhất định những nguồn tài chính đã huy động được để sử dụng cho một mục tiêu nhất định.

Những quỹ tiền tệ xoành xoạch biểu hiện những quan hệ sở hữu. Lúc kết thúc một thời đoạn vận động nào đó của quỹ thì mỗi chủ thể của hình thức sở hữu này hay hình thức sở hữu khác sẽ nhận được cho mình một phần nguồn lực tài chính.

Chức năng của tài chính

Chức năng huy động

  • Đây là chức năng tạo lập những nguồn tài chính, thể hiện khả năng tổ chức khai thác những nguồn tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế
  • Việc huy động vốn phải tuân thủ cơ chế thị trường, quan hệ cung cầu và giá cả của vốn.

Tìm hiểu ngay: 3 quyết định tài chính của doanh nghiệp 2018 quyết định sự thành bại của doanh nghiệp đấy.

Tài chính là gì?

Tài chính mang chức năng huy động vốn

Chức năng phân phối

  • Chức năng phân phối của tài chính là một khả năng khách quan của phạm trù tài chính.
  • Con người nhận thức và vận dụng khả năng khách quan đó để tổ chức việc phân phối của nả xã hội dưới hình thức giá trị.

Chức năng giám sát

  • Đây là chức năng kiểm tra sự vận động của những nguồn tài chính trong quá trình tạo lập và sử dụng những quỹ tiền tệ
  • Thông qua chức năng này để kiểm tra và điều chỉnh những quá trình phân phối tổng sản phẩm xã hội dưới hình thức giá trị, ưa thích với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của mỗi thời kỳ, kiểm tra những chế độ tài chính của Quốc gia…

Tới đây, thắc mắc khái niệm tài chính là gì đã được trả lời. Độc giả nên nắm bắt được những điều này để hoạch định, xác định tài chính, nguồn tài chính chuẩn xác.

Leave a Reply