【GIẢI ĐÁP】Tư cách pháp lý là gì?

1. Tư cách pháp lý là gì?

Tư cách pháp lý là tư cách của cá nhân, pháp nhân, tổ chức hay những chủ thể khác lúc tham gia vào một hoặc nhiều quan hệ pháp luật nhất định. Tư cách pháp lý cũng chính là địa vị pháp lý thể hiện vị trí, vai trò của chủ thể đó trong quan hệ pháp luật và đi ngay tắp lự với nó là quyền lợi, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm pháp lý phát sinh. Tư cách pháp lý là nền tảng để xác định quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người và cũng là điểm xuất phát để gỡ rối tranh chấp trong tố tụng.

legalcapacity 111495

2. Tư cách pháp lý doanh nghiệp tư nhân

Tư cách pháp lý: Doanh nghiệp tư nhân ko với tư cách pháp nhân

Đối chiếu với qui định về pháp nhân tại điều 84 Bộ luật Dân sự, Doanh nghiệp tư nhân ko thỏa mãn hai trong bốn dấu hiệu của một pháp nhân. Đó là “với tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó”, và “nhân danh chính mình tham gia những quan hệ pháp luật một cách độc lập”. Như ở phần trên đã phân tích, mặc dù Doanh nghiệp tư nhân là một tổ chức kinh tế nhưng doanh nghiệp ko với tài sản độc lập với tài sản của cá nhân chủ sở hữu doanh nghiệp và Doanh nghiệp tư nhân cũng ko tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh.

Tài sản của doanh nghiệp là tài sản của chủ doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bằng toàn bộ khối tài sản riêng của mình. Tư cách của Doanh nghiệp tư nhân gắn ngay tắp lự và lệ thuộc tư cách của chủ doanh nghiệp. Chủ Doanh nghiệp tư nhân là người kinh doanh trực tiếp nhân danh doanh nghiệp. Người ta khó với thể tách rời tư cách của doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp trong những quan hệ kinh doanh. Chủ Doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.8 Ngoài ra, trong những quan hệ khác như quan hệ tố tụng, chủ doanh nghiệp cũng là nguyên đơn, bị đơn hoặc người với quyền lợi nghĩa vụ liên quan trước tòa án hoặc trọng tài trong những tranh chấp liên quan tới doanh nghiệp.9 Như vậy, rõ ràng là Doanh nghiệp tư nhân ko tự nhân danh chính mình tham gia những quan hệ pháp luật một cách độc lập được, mà lệ thuộc vào tư cách của cá nhân chủ doanh nghiệp. Đây là biểu hiện quan yếu nhất cho ta thấy Doanh nghiệp tư nhân ko với tư cách pháp nhân, bởi vì pháp nhân là tổ chức mà được thừa nhận với tư cách tham gia vào những quan hệ pháp luật một cách độc lập như cá nhân.

Leave a Reply