Hình thức đối tác công tư PPP (Public – Private Partner) là gì?

Hình thức đối tác chiến lược công tư PPP ( tiếng Anh : Public – Private Partner ) là hình thức góp vốn đầu tư được thực thi trên hạ tầng hợp đồng giữa cơ quan nhà nước với thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp. Sở hữu rất nhiều loại hợp đồng khác nhau trong hình thức này .book-on-wooden-tableHình minh họa ( Nguồn : vietthink ) .

Hình thức đối tác công tư PPP (Public – Private Partner)

Hình thức đối tác công tư PPP – danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Public – Private Partner, được viết tắt là PPP.

“Đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP là hình thức đầu tư được thực hiện trên hạ tầng hợp đồng giữa cơ quan nhà nước với thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện, quản lý, vận hành dự án kết cấu hạ tầng, phân phối nhà cung cấp công.” (Theo Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư).

Những loại hợp đồng theo hình thức đối tác công tư PPP

Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (Hợp đồng BOT) 

Là hợp đồng được kí giữa cơ quan nhà nước với thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng dự án kết cấu hạ tầng; sau lúc hoàn thành dự án, nhà đầu tư được quyền kinh doanh dự án trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển giao dự án đó cho cơ quan nhà nước với thẩm quyền.

Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh (Hợp đồng BTO) 

Là hợp đồng được kí giữa cơ quan nhà nước với thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng dự án kết cấu hạ tầng; sau lúc hoàn thành dự án, nhà đầu tư chuyển ủy quyền cơ quan nhà nước với thẩm quyền và được quyền kinh doanh dự án đó trong một thời hạn nhất định.

Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (Hợp đồng BT) 

Là hợp đồng được kí giữa cơ quan nhà nước với thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng dự án kết cấu hạ tầng; nhà đầu tư chuyển giao dự án đó cho cơ quan nhà nước với thẩm quyền và được trả tiền bằng quỹ đất để thực hiện Dự án khác theo những điều kiện quy định.

Hợp đồng Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh (Hợp đồng BOO) 

Là hợp đồng được kí giữa cơ quan nhà nước với thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng dự án kết cấu hạ tầng; sau lúc hoàn thành dự án, nhà đầu tư sở hữu và được quyền kinh doanh dự án đó trong một thời hạn nhất định.

Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Thuê nhà cung cấp (Hợp đồng BTL) 

Là hợp đồng được kí giữa cơ quan nhà nước với thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng dự án kết cấu hạ tầng; sau lúc hoàn thành dự án, nhà đầu tư chuyển ủy quyền cơ quan nhà nước với thẩm quyền và được quyền phân phối nhà cung cấp trên hạ tầng vận hành, khai thác dự án đó trong một thời hạn nhất định; cơ quan nhà nước với thẩm quyền thuê nhà cung cấp và trả tiền cho nhà đầu tư theo những điều kiện quy định.

Hợp đồng Xây dựng – Thuê nhà cung cấp – Chuyển giao (Hợp đồng BLT) 

Là hợp đồng được kí giữa cơ quan nhà nước với thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng dự án kết cấu hạ tầng; sau lúc hoàn thành dự án, nhà đầu tư được quyền phân phối nhà cung cấp trên hạ tầng vận hành, khai thác dự án đó trong một thời hạn nhất định.

Cơ quan nhà nước với thẩm quyền thuê nhà cung cấp và trả tiền cho nhà đầu tư theo những điều kiện quy định; hết thời hạn phân phối nhà cung cấp, nhà đầu tư chuyển giao dự án đó cho cơ quan nhà nước với thẩm quyền.

Hợp đồng Kinh doanh – Quản lý (Hợp đồng O&M) 

Là hợp đồng được kí giữa cơ quan nhà nước với thẩm quyền và nhà đầu tư để kinh doanh một phần hoặc toàn bộ dự án trong một thời hạn nhất định. (Theo Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư).

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì